Jak wynika z danych udostępnionych podczas obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Lidię Kostańską, dyrektor Departamentu Nieruchomości w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rośnie sprzedaż ziemi przez KOWR, chociaż jest niewielka:

- W 2016 r. sprzedano z zasobu łącznie 577 ha, w tym za zgodą ministra – 78 ha. W 2017 r. sprzedano z zasobu 3 tysiące 469 ha, w tym za zgodą ministra – 389 ha. W 2018 r. to były łącznie 2 tysiące 520 ha sprzedanych z zasobu, za zgodą ministra – 491 ha. W 2019 r. to były 3 tysiące 25 ha, za zgodą ministra – 905 ha. W 2020 r. minister wydał 148 zgód na sprzedaż 2 tysięcy 889 ha, natomiast w 2021 r. do dnia dzisiejszego minister wydał 42 zgody na sprzedaż łącznie 701 ha.

Zgodnie z ustawą z 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z zasobów skarbu państwa, minister wyraża zgodę na sprzedaż gruntów na wniosek Dyrektora Generalnego KOWR, jeżeli grunty mają powierzchnię powyżej 2 ha, a wniosek jest uzasadniony „względami społeczno-gospodarczymi”.

W 2020 roku musiało ich być więc szczególnie dużo i były rozległe, skoro średni sprzedany "za zgodą" areał to blisko 20 ha. W tym roku spadły niewiele – średnia to prawie 17 ha.

Zakaz sprzedaży ziemi ZWRSP obowiązuje aktualnie do 16 kwietnia 2026 roku, był wprowadzony w kwietniu 2016 roku.

Nie dotyczy nieruchomości i ich części przeznaczonych w:

a)    miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub

b)    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub

c)    ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

– na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne. Zakaz nie dotyczy też nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, a także nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

Dla porównania: wtedy, gdy deklarowano zamiar wyprzedaży całego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w 2015 r., ANR sprzedała 76,6 tys. gruntów rolnych, a w 2013 było to 148 tys. ha.

Wprowadzając zakaz sprzedaży zapowiadano umożliwienie jej w wysokości ok. 7 tys. ha rocznie.

Więcej:

Państwo wciąż sprzedaje ziemię

Dzierżawcy chętnie kupują ziemię