Rozszerzono katalog nieruchomości podlegających zamianie dokonywanej na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

„Zmiana przepisu polega na dopuszczeniu możliwości dokonania zamiany, na podstawie której osoba fizyczna (a więc nie tylko rolnik w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przenosiłaby na Skarb Państwa do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa własność nieruchomości (zarówno tych, które mają charakter rolny jak i tych, które nie są nieruchomościami rolnymi), w zamian za przeniesienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na ten podmiot własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” – podano w uzasadnieniu. Na taką zamianę wymagana będzie zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

„Taka zamiana będzie dopuszczalna w sytuacjach, w których będzie to uzasadnione realizacją zadań wynikających z polityki państwa w szczególności wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich” – uzasadniono, dodając, że ocena sytuacji przez ministra rolnictwa zagwarantuje korzystność zamiany i uwzględnienie „nierzadko rozbieżnych interesów państwa”.

Zasadą ma pozostawać zamiana na nieruchomość, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym planie odbudowy jest przeznaczona na cele inne niż rolne, a projektowany przepis ma znaleźć zastosowanie w szczególności w sytuacji zamiany nieruchomości o każdym charakterze na rolną lub taką, gdzie rolny charakter nieruchomości Zasobu nie został całkowicie wyłączony.