Rozporządzenie (ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) ma dwa cele.
Po pierwsze: zmienia wskaźnik stanowiący podstawę do obliczania wysokości oprocentowania dla banków kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR w związku ze znaczącym spadkiem opłacalności tych kredytów. Obecne oprocentowanie (6,8 proc.) nie gwarantuje bankom opłacalności udzielania kredytów. Proponowana zmiana określa maksymalny poziom oprocentowania preferencyjnych kredytów z dopłatami z Agencji do oprocentowania, w wysokości 1,7 stopy redyskontowej weksli, przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym, tj. aktualnie 7,2 proc. Oznacza to wzrost oprocentowania kredytów dla banków o 0,4 proc.


Drugim celem zmian jest wprowadzenie możliwości pomocy de minimis w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla producentów rolnych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz zwierząt hodowlanych, a także na sfinansowanie zakupu tarlaków, materiału obsadowego.
Na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych w 2011 r. przewiduje się przeznaczenie kwoty 30 mln zł w ramach środków przewidzianych w planie finansowym ARiMR w wyniku przesunięcia środków zaplanowanych na wydatki na częściową spłatę kapitału kredytów inwestycyjnych dla gospodarstw rolnych.