PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Kredyty i inna pomoc po koronawirusie – kolejny projekt w Sejmie

Kredyty i inna pomoc po koronawirusie – kolejny projekt w Sejmie fot. Pixabay

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 25-05-2020 11:35

Tagi:

22 maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Dopłaty stosowane będą do kredytów udzielanych przedsiębiorcom, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, zwanych dalej przedsiębiorcami.

O udzielenie kredytu może ubiegać się ten, kto łącznie spełnia następujące warunki:

1)            na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. )), zwanego dalej „rozporządzeniem 651/2014”;

2)            wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;

3)            nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;

4)            utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatami przedsiębiorca będzie składał do banku udzielającego kredytów z dopłatami. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej lub zagrożenie utraty płynności finansowej oraz inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 1-3 podanych wyżej. Okoliczności z 4 punktu „nie stanowią podstawy do stwierdzenia braku zdolności kredytowej, o ile bank uzna, na podstawie udokumentowanej analizy, że okoliczności te są przejściowe i po uzyskaniu kredytu z dopłatą przedsiębiorca odzyska zdolność do terminowej spłaty swoich zobowiązań oraz zdolność ta zostanie utrzymana do końca trwania umowy kredytowej.”

Kredytów z dopłatami do oprocentowania będą udzielały banki, które zawrą z BGK umowę o współpracy. Lista banków udzielających kredytów z dopłatami zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK.

Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane będzie według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Dopłata stanowi, co do zasady:

1)            część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku:

a)            mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 pkt procentowym,

b)           innego przedsiębiorcy – 1 pkt procentowemu;

2)            całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza odpowiednich wartości granicznych pomocy, ustanowionych przez KE ( np. równowartość w złotych 100 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych). 

Zgodnie z postanowieniami projektowanej ustawy przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

Pomoc w formie dopłat ma charakter pomocy publicznej, może być łączona z pomocą de minimis i udzielaną w formie gwarancji.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy, przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania wynosi 567 600 000 zł, z tego w:

1) 2020 r. – 296 400 000 zł;

2) 2021 r. – 271 200 000 zł.

W projekcie zawarto też możliwość uproszczenia postępowania restrukturyzacyjnego. Uzupełnia to regulacje z 16 kwietnia. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Projekt ma na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie – podano w uzasadnieniu, zastrzegając, że obecnie wyłączenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie chroni dłużnika przed egzekwowaniem wierzytelności przez jego wierzycieli, co w praktyce może prowadzić do konieczności złożenia wniosku o upadłość mimo realnych szans na kontynuowanie działalności po przeprowadzeniu działań naprawczych, w tym przede wszystkim przez zawarcie układu z większością wierzycieli.

Przewidywana duża liczba podmiotów, która może wymagać w najbliższym czasie podjęcia szybkich czynności restrukturyzacyjnych wymusza przygotowanie takiej regulacji, która w maksymalny sposób upraszcza tego rodzaju procedurę, z zachowaniem jej maksymalnej efektywności.  Przyjęto szczególne rozwiązania, mające umożliwić przedsiębiorcom szybką restrukturyzację, a mające obowiązywać do czasu przygotowania zmian w Prawie restrukturyzacyjnym. Przewidują m.in. otwarcie postępowania przez opublikowanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; decyzja o publikacji należy wyłączenie do przedsiębiorcy, który zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym na zasadach obowiązujących w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

W projekcie przewidziano też wprowadzenie w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zmiany, która ma na celu przyznanie zarządzającym obszarami (to jest zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi) prawa pierwokupu wobec nieruchomości położonych w granicach zarządzanej przez nich specjalnej strefy ekonomicznej oraz położonych poza granicą specjalnej strefy ekonomicznej, a przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe. Zarządzający obszarami posiadają wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu nieruchomościami w sposób korzystny dla lokalnego rozwoju gospodarczego m.in. przez budowę sieci uzbrojenia terenu, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną takiego gruntu. Regulacja ta w żaden sposób nie uszczupla zasobu gruntów rolnych - podano.

Przepisy dotyczące prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego miałyby obowiązywać do 28 czerwca 2020 r., także rolników. Okres ten może być wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów - zaznaczono.

Projekt zakłada przesunięcie ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 na dzień 31 stycznia 2021 r.

W stosunku do podmiotów, których kondycja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, należna za 2020 r. opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (a także do zasobu jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez właściwą radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa) wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej będzie podlegała zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii. Ponadto w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie na okres co najmniej 3 miesięcy organ nie będzie pobierał od przedsiębiorcy, którego kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, należności z tego tytułu za okres trzech kolejnych miesięcy po dokonaniu stosownego zgłoszenia.

Projekt zawiera także przepisy mające na celu zapewnienie zarówno kredytobiorcom, jak i kredytodawcom, jasnych i transparentnych zasad skorzystania z tzw. wakacji kredytowych.

Istotą projektowanej instytucji zawieszenia wykonania umowy jest zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy. W przypadku spłaty kredytu zakres instytucji odnosi się zarówno do części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. W tym okresie kredytobiorca nie może również pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy określony w projekcie ustawy wynosi 3 miesiące. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegają stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenia wykonywania umowy.

Zawieszenie przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, waloryzowanych do waluty obcej.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)FORUM TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE

W zwiazku z ciszą wyborczą możliwość dodawania komentarzy została tymczasowo zablokowana.

  • Paweł 2020-05-26 18:22:21
    Dla mnie to śmieszne znów nikt nie pomoże rolniczą A u dealerów będzie pusto
  • Młody 2020-05-26 08:21:12
    wielkie g. w stosunku do przedsiębiorców.Ale jak płacić to rolnik jest traktowany jak mikroprzedsiębiorca,natomiast pomoc dla mikro mu się nie należy bo to przecież rolnik ...paranoja

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.