Jednocześnie KRIR wniosła o przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, który zakłada zniesienie zasady dotyczącej potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5 proc. kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia oraz zniesienie ustawowego zakazu zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy - poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy.

Rynek mleczarski to specyficzny rynek regulowany poprzez system kwotowania skupu mleka obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapowiedziała jednak zniesienie kwot od kwietnia 2015 r. Przeciwna temu była Polska, nie mając jednak wsparcia w innych krajach. W związku z tą decyzją, w ostatnich latach systemu kwotowania, niektórzy hodowcy bydła mlecznego zaczęli zwiększać produkcję. W opinii samorządu rolniczego, skoro likwidacja limitowania mleka jest przesądzona, to powinno się odejść od kar za przekraczanie kwot w tym roku.