Akceptacji Izby nie uzyskał projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi "w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego", jako niezgodny z oczekiwaniami i interesem polskich rolników.

Pomimo że projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzającej przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za 2012 r. uważamy, że należy wykorzystać wszystkie możliwe środki z wystąpieniem do Trybunału Sprawiedliwości włącznie, aby polscy rolnicy nie zostali pozbawieni części należnych im płatności.

Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nie możemy zgodzić się z tym, że wejście w życie rozporządzenia po upływie 7 dni od ogłoszenia umożliwi rolnikom przygotowanie się do wprowadzanych zmian, jak również ze stwierdzeniem, że wprowadzenie modulacji nie będzie dla rolników zaskoczeniem – czytamy w opublikowanym stanowisku.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał również ministrowi zdrowia negatywną opinię samorządu rolniczego w sprawie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Podniesiono, że ustawa przedłużająca stosowanie obecnych rozwiązań na następny rok łamie zasadę równości wobec prawa. Wysokość składki płaconej przez rolnika nie powinna przekroczyć wysokości składki płaconej przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Uważamy, że samo posiadanie ziemi nie powinno stanowić tytułu do ustalania obowiązku opłacania składki zdrowotnej; hektar nie jest wykładnikiem ekonomicznym i nie może być utożsamiany z dochodem rolnika – stwierdza KRIR.