Krytykując sposób przeprowadzenia 28 lipca wyborów do izb rolniczych Władysław Serafin wskazał, że „na podstawie błędnej wykładni prawnej sporządzono zafałszowane listy wyborcze i pozbawiono prawa wyborczego większość osób płacących podatek rolny”.

Więcej: Wybory do izb rolniczych trzeba powtórzyć?

Po wysłuchaniu tych argumentów prezesa KZRKiOR poprosiliśmy o komentarz KRIR i odpowiedź na pytania: „czy wybory do izb zostały przeprowadzone w całym kraju na podstawie jednej zasady sporządzania list? Czy w poprzednich latach wybory też przeprowadzano na podstawie sporządzanych odmiennie list, co wynikało z różnej interpretacji ustawy?”

Odpowiedź nie zawiera odniesienia się do tych wskazanych problemów, ale pokazuje, że KRIR nie czuje się odpowiedzialna za zaistniałą sytuację, bo – jak twierdzi – listy sporządzono bez jej nadzoru, a na podstawie ustawy i… interpretacji ustawy, dokonanej przez MRiRW.

„Spis uprawnionych członków samorządu rolniczego do udziału  w wyborach do izb rolniczych został sporządzony przez urzędy gmin jako zadanie zlecone, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027) oraz na podstawie interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  18 kwietnia 2019 r. znak: SSO.dws.024.2.2019.

Wybory do izb rolniczych odbyły się zgodnie z przepisami w/w ustawy o izbach rolniczych.  Zaznaczyć należy przy tym, że na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy  o izbach rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych jest uprawniona jedynie do zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przeprowadzania. Krajowa Rada Izb Rolniczych nie posiada ustawowych kompetencji do nadzorowania gmin w zakresie sporządzania przez gminy list wyborców.

Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych podjęte na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy  o izbach rolniczych zostały przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie nadzoru. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zakwestionował zgodności z prawem powyższych uchwał” – odpowiada KRIR.

Zatem to MRiRW – już po podjęciu przez KRIR uchwały o wyborach – nie kwestionując uchwały, zinterpretowało przepisy i określiło sposób tworzenia list wyborczych – któremu nie podporządkowały się wszystkie gminy. W efekcie wybory przeprowadzono na podstawie różnej interpretacji tych samych przepisów, obowiązujących od 17 lat – i w niektórych gminach na listach znaleźli się wszyscy płatnicy podatku rolnego, w innych – tylko właściciele areału powyżej 1 ha przeliczeniowego.

Kto wyciągnie wnioski z tej sytuacji?

Przypomnijmy, że MRiRW wcześniej wycofało się z zamiaru nowelizacji przepisów dotyczących izb rolniczych.

Więcej: Zmian w izbach rolniczych nie będzie