Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się 19 listopada 2013 r. do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego w imieniu rolników, którzy są udziałowcami Spółki Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, a także w innych SHiUZ-ach z prośbą o umorzenie naliczonych kar finansowych w związku z niezłożeniem w terminie lub niezłożeniem w ogóle oświadczenia o niedokonaniu zbycia udziałów Spółki w 2012 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa 20 grudnia 2013 r. przesłało odpowiedź na wniosek KRIR, w której przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie – informuje KRIR.

Oto szczegóły przekazanej informacji:

„Resort skarbu państwa poinformował, iż celem, jakim kierował się Minister Skarbu Państwa przy tworzeniu Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych, przyjętej decyzją Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa było zachowanie spółek inseminacyjnych w rękach polskich rolników i utrzymanie tzw. polskiej szkoły hodowli.

Aby skutecznie realizować postulat środowiska polskich rolników oraz organizacji rolniczych niezbędne jest monitorowanie procesu obrotu udziałami powyższych podmiotów. W związku z tym Minister Skarbu Państwa wprowadził do umów prywatyzacyjnych stosowne zabezpieczenia, w tym m.in. obowiązek 10-letniego składania przez uprawnionych, w formie oświadczenia, informacji o ilości posiadanych udziałów spółki oraz o udziałach zbytych lub obciążonych, wraz ze wskazaniem na czyją rzecz zostało dokonane zbycie lub obciążenie. Okres 10 lat uznano za wystarczający na zorganizowanie się wspólników spółek, w celu sprawowania skutecznej kontroli nad spółkami, Niewywiązanie się ze złożenia powyższego oświadczenia zostało zagrożone karą, która łącznie nie może przekroczyć ceny zakupu udziałów przez wspólnika.

Wprowadzenie do umów powyższych zabezpieczeń miało charakter wyłącznie prewencyjny, Resort zapewnił, że w interesie Ministra Skarbu Państwa nie leży nakładanie kar na udziałowców, którzy nabyli udziały od Skarbu Państwa, ale zapewnienie realizacji założeń i postanowień przywołanej wyżej Koncepcji, pozostającej w zgodzie z postulatami środowiska rolniczego, na rzecz którego prywatyzacja została przeprowadzona.

Minister Skarbu Państwa zauważył także zbytnią sanacyjność wprowadzonych rozwiązań i nieadekwatność kary w stosunku do przewinienia, jednakże ze względu na znaczne rozdrobnienie udziałów sprywatyzowanych spółek nie znajduje innej możliwości realizacji przyjętej Koncepcji. Świadomość konieczności złożenia rocznego oświadczenia o stanie posiadania udziałów powinna powstrzymywać udziałowców przed ewentualnymi, sprzecznymi z umową działaniami, polegającymi na odsprzedaży udziałów nieuprawnionym. Powyższy obowiązek zapewnia Skarbowi Państwa możliwość weryfikacji realizacji zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych i umożliwia podjęcie interwencji w przypadkach ewentualnych naruszeń. Bez zaproponowanych sankcji zapisy  umów prywatyzacyjnych ograniczające obrót udziałami w okresie 10 lat od ich podpisania nie byłyby respektowane.

Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Skarbu Państwa  poinformował, że sprawy braku złożenia oświadczenia lub złożenia po terminie będzie rozpatrywał w trybie indywidualnych wniosków udziałowców.”