Nowelizację poparło w czwartek jednogłośnie wszystkich 98 głosujących senatorów. Teraz trafi ona do prezydenta.

Przygotowana w resorcie sprawiedliwości i uchwalona przez Sejm w maju nowelizacja zakłada zmianę dwóch przepisów z ustaw o księgach wieczystych i hipotece oraz o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

- Wprowadzenie nowej regulacji ma na celu umożliwienie wyszukiwania ksiąg wieczystych i ich numerów w sytuacji, gdy KRUS lub szef KCIK nie zna numeru konkretnej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości należącej do osoby, która interesuje KRUS lub szefa KCIK, względnie gdy KRUS lub szef KCIK nie wie lub nie jest pewien, czy dana osoba pozostająca w kręgu zainteresowania (...) w ogóle jest właścicielem nieruchomości, a jeśli tak, to której konkretnie nieruchomości - wyjaśniano cel zmiany.

Jak przypominano KRUS ma obowiązek dochodzenia należności dotyczących nieopłaconych składek na ubezpieczenie. "Jedną z form dochodzenia tych należności jest dokonywanie ich zabezpieczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne, poprzez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika. Ponadto KRUS, w celu aktualizacji stanu prawnego i uzupełnienia dokumentacji, występuje o informacje zawierające aktualne dane dotyczące księgi wieczystej i wielkości gospodarstwa w przypadku niedostarczenia przez rolnika nowej księgi wieczystej po zakupie gruntu" - wskazano.

W związku z tym - jak informowano - aktualnie szacowana liczba wniosków kierowanych przez KRUS do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych o udzielenie informacji dotyczących numerów ksiąg wieczystych wynosi ok. 2,7 tys. rocznie.

Obecnie podmioty, których dotyczy nowelizacja, mogą wyszukiwać informacje w bazie na zasadach ogólnych, czyli tylko znając numer konkretnej księgi wieczystej. Po zmianie KRUS oraz szef KCIK będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych na podstawie innych kryteriów - np. imienia lub nazwiska danej osoby lub adresu danej nieruchomości.

Nowelizacja zrównuje w uprawnieniach KRUS z ZUS. Z kolei w odniesieniu do szefa KCIK taki dostęp do bazy ma przyspieszyć "załatwianie spraw, pozwoli na ograniczenie kosztów korespondencji z sądami lub starostwami powiatowymi".

Ponadto nowela ma rozszerzyć zakres przetwarzanych informacji kryminalnych, aby obejmował on nie tylko przedmioty - w tym nieruchomości - wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub utracone w związku z przestępstwem, ale również przedmioty - w tym nieruchomości - uzyskane w wyniku przestępstwa.

W związku z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do zmian przewidziano, że nowelizacja ma wejść w życie po upływie dwóch lat od jej ogłoszenia.