Od 1  marca 2015 r. kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrośnie o 36 zł i wyniesie 880 zł 45 gr miesięcznie (brutto). W związku z tym od 1 marca 2015 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 880 zł 45 gr.

W konsekwencji od 1 marca 2015 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne - wypłacane na dzień 28 lutego 2015 r.
Od 1 marca 2015 r. wysokość renty socjalnej wynosi 739 zł 58 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2015 r. nie może przekroczyć kwoty 1.760 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88 zł 05 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2015 r. wzrastają kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
• dodatek pielęgnacyjny - 208 zł 17 gr,
• dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 312 zł 26 gr,
• dodatek za tajne nauczanie - 208 zł 17 gr,
• dodatek kompensacyjny - 31 zł 23 gr,
• dodatek dla sieroty zupełnej - 391 zł 26 gr.

Od tej daty wzrasta do kwoty 208 zł 17 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Od 1 marca 2015 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty165 zł 88 gr miesięcznie.
W związku ze zmianą emerytury podstawowej od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.521 zł 80 gr zasiłek macierzyński, który przysługuje w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.

Od 1 marca 2015 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2014 r. wyniosło 3.942 zł 67 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca 2015 r. kwoty te wynoszą:

• 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2.759 zł 90 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
• 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5.125 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
• przychody między kwotą 2.759 zł 90 gr a 5.125 zł 50 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 561 zł 70 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 477 zł 47 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.