Zmienia on m.in. zasady dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych.

Prowizja przygotowawcza na rzecz banku miałaby wynosić 1 proc, a nie jak dotąd do 2 proc. Proponuje się ograniczenie kwoty kredytu bankowego na zakup użytków rolnych do kwoty 1,5 mln zł (dotąd były to 4 mln), przy czym kwota kredytu na ten cel nie będzie mogła przekroczyć 80 proc. nakładów inwestycyjnych na jedno gospodarstwo rolne lub 90 proc. wartości tych nakładów przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego.

Zmienia się też zasady oprocentowania. „Zaproponowano obniżenie wskaźnika dotyczącego ustalania wysokości oprocentowania  preferencyjnych kredytów bankowych z 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski do 1,5 tej stopy oraz ujednolicenie dla kredytobiorców oprocentowania kredytów inwestycyjnych.  Zgodnie z zaproponowanymi zmianami kredytobiorca z tytułu kredytu inwestycyjnego płacił będzie odsetki w wysokości 0,4 oprocentowania należnego bankowi, nie mniej jednak niż 3 proc. w stosunku rocznym, natomiast pozostałą część oprocentowania będzie płaciła ARiMR” – informuje Ministerstwo Rolnictwa.

Oznacza to ujednolicenie oprocentowania kredytów inwestycyjnych i zmianę dla korzystających z kredytów przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Biorący kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych zapłaci 1,5 proc. rocznie jeśli „w dniu wystąpienia szkód posiadał ważną umowę ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z tych ryzyk”.

Obecnie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych jest zróżnicowane i wynosi dla linii podstawowej  połowę oprocentowania płaconego bankowi, nie mniej niż 2 proc. w skali roku, a dla pozostałych linii kredytów inwestycyjnych jest ono obniżane o połowę, lecz do wysokości nie niższej niż2 proc. Oprocentowanie kredytów na wznowienie produkcji oraz na odtworzenie środków trwałych wynosi obecnie 0,1 proc w stosunku rocznym dla ubezpieczonych i  4,05 proc. dla pozostałych.

Zaproponowano dodanie zastrzeżenia, że dopłaty nie będą przysługiwały do kredytów na zakup użytków rolnych na utworzenie nowego gosp. rolnego o powierzchni mniejszej od średniej w danym województwie. Ograniczono kredytowanie przetwórstwa do spółdzielni i grup producentów „w celu zwiększenia dostępności tych podmiotów do kredytów preferencyjnych”.

Rozporządzenie ma wejść w życie 21 dni po ogłoszeniu. 12 lipca trafiło do konsultacji.