A ten, kto nie ma dostępu do sieci, może w każdej ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych uzyskać możliwość przeglądania treści księgi wieczystej. Ekspozytury te znajdują się przy wydziałach sądów rejonowych, które prowadzą księgi wieczyste.

Dostęp do ksiąg jest bezpłatny. Nie potrzeba podawać danych osobowych wnioskodawcy.

Wymagany numer księgi wieczystej obejmuje:

1) czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona;

2) numer według repertorium ksiąg wieczystych

3) cyfrę kontrolną.

Przeglądane dane można wydrukować, ale nie będzie to dokument mający walor dokumentu wydanego przez sąd.

Jest też możliwość złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu.

W przypadku złożenia takiego wniosku o wydanie dokumentu (odpisu, wyciągu, zaświadczenia), CIKW umożliwia samodzielne wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu  teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Od wniosku o wydanie dokumentu przez CIKW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW w celu jego samodzielnego wydrukowania pobierane są opłaty.

Za wniosek o wydanie:

a) odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł,

b) odpisu zupełnego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł,

c) wyciągu z księgi wieczystej:

– pobierana jest opłata w wysokości 5 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej.

Wnioskodawca otrzymuje  dostęp do pliku w formacie PDF, zawierającego żądany dokument. Wydruk tego pliku ma moc dokumentu wydanego przez sąd. Wydrukować należy całość dokumentu, nie dokonując żadnych zmian w treści i formie.

Wydrukowany dokument może być wykorzystany w każdym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy na takich samych zasadach, jak odpis, wyciąg lub zaświadczenie mające postać papierową.

Na samodzielnie wydrukowanym dokumencie nie są ujawniane żadne pieczęcie, nie ma też podpisu pracownika wydającego dokument.

Nie mają przymiotu samodzielnie wydrukowanych dokumentów pliki elektroniczne stanowiące źródło wydruku. Takie dokumenty elektroniczne nie są przewidziane przez obowiązujące przepisy jako dokumenty wydawane przez CIKW.

Jest natomiast możliwość złożenia tą drogą wniosku o nadesłanie tradycyjnego dokumentu pocztą.