Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

To następstwo zmian w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Więcej: Rząd usprawnia wydatkowanie środków

Poprzednie rozporządzenie traci moc. O wpis do ewidencji producentów nie będzie się już mógł ubiegać uczestnik funduszy promocji, a będzie mógł – posiadacz zwierzęcia.

W związku z możliwością uzyskiwania indywidualnych numerów identyfikacyjnych przez osoby pozostające w związku małżeńskim oraz będące współposiadaczami gospodarstwa, zamierzające uczestniczyć w mechanizmach niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, będzie obowiązek poinformowania w oświadczeniu o takim zamiarze.

W projekcie określono zakres informacji, jakie będą podawane we wniosku o wpis do ewidencji, nie odbiega on od poprzedniego rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 października.

Czytaj też: Zmiana definicji producenta rolnego