Jak podano w uzasadnieniu, wzrosty cen energii elektrycznej dotykają wszystkich konsumentów, ponieważ przekładają się na rosnące ceny dóbr konsumpcyjnych, głównie wzrost cen żywności, a ich skutki są najmocniej odczuwane przez gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym oraz gospodarstwa domowe o niższych dochodach, gdyż koszty energii pochłaniają znaczną część ich budżetów domowych. Stąd potrzeba wdrożenia „mechanizmów wspierających potrzebujących pomocy obywateli, które szybko zniwelują skutki rosnącej inflacji i wspomogą odpowiednio polskie gospodarstwa domowe w zależności od stopnia ich zamożności (tj. określonych kryteriów dochodowych)”.

Dodatek osłonowy przysługiwał będzie w 2022 roku gospodarstwu domowemu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek będzie przyznawany  zachowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, a jego minimalna wysokość to 20 zł.

Ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r. Wzór formularza o wypłatę dodatku osłonowego będzie określany w drodze uchwały przez radę gminy.

Projekt ustawy przewiduje zróżnicowanie stawki rocznego dodatku osłonowego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych. W projekcie proponuje się następujące stawki  dodatku osłonowego:

1)           dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 400 zł;

2)           dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 600 zł;

3)           dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 850 zł;

4)           dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1150 zł.

Poza tym projekt przewiduje zakaz wstrzymania dostaw odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, w przypadku, gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych; zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej; zapewnia możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej i odbiorcę wrażliwego paliw gazowych do sprzedawcy energii albo paliw gazowych z wnioskiem o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi; na przedsiębiorstwa energetyczne nałożono także obowiązek poinformowania odbiorców w gospodarstwach domowych, którym grozi wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, o możliwości zastosowania rozwiązania alternatywnego.

Zaproponowano następującą definicję ubóstwa energetycznego:

„Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej.”

Przewidziany maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatek osłonowy na rok 2022 wyniesie 4,1 mld złotych.

Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie dla ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce (tj. ok. 52% wszystkich), w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na cały 2022 rok, zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych, ponieważ dodatki osłonowe w szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy niż w aktualnym stanie prawnym wspomogą odbiorców – założono.