Projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich określa szczegółowe wymagania, jakie mają być spełnione przez prowadzących księgi hodowlane.

Upoważnienie do jego wydania dała ustawa z 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – dla zwierząt, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy, w tym drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół oraz dla nowych gatunków zwierząt tj. alpak i jedwabników morwowych, które dotychczas nie były uznane w Polsce za zwierzęta gospodarskie.

Jak zaznaczono, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii reguluje wymagania, jakie mają być spełnione przez związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o uznanie w zakresie prowadzenia księgi hodowlanej bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych. Nie dotyczy więc wszystkich gatunków zwierząt, które w Polsce uznane są za zwierzęta gospodarskie. W związku z tym istnieje potrzeba rozwiązania problemu poprzez wydanie krajowych przepisów, w których zostaną określone szczegółowe wymagania w zakresie prowadzenia księgi hodowlanej, jakie mają spełnić związki hodowców lub inne podmioty zajmujące się hodowlą gatunków zwierząt gospodarskich, innych niż gatunki objęte rozporządzeniem 2016/1012.

Jak podano, zakłada się, że efektem wejścia w życie rozporządzenia będzie ujednolicenie przepisów prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych względem wszystkich zwierząt gospodarskich w Polsce, tj. tych określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz zwierząt gospodarskich nie objętych prawem Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem, związek hodowców lub inny podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie księgi powinien:

1) zapewnić:

a) prowadzenie księgi w postaci papierowej – książki lub kartoteki, lub na informatycznym nośniku danych,

b) zabezpieczenie i ochronę danych zawartych w księdze i innych dokumentach hodowlanych przed ich utratą,

c) sporządzanie, co najmniej raz na 12 miesięcy, wydruków dokonanych w danym roku wpisów, zmian i uzupełnień wpisów w księdze – w przypadku prowadzenia księgi wyłącznie na informatycznym nośniku danych,

d) przechowywanie księgi prowadzonej w postaci papierowej lub wydruków z księgi prowadzonej na informatycznym nośniku danych przez co najmniej 10 lat,

e) sprawdzanie informacji niezbędnych do wystawiania dokumentów hodowlanych, w szczególności dotyczących pochodzenia zwierząt,

f) prowadzenie księgi przez osobę posiadającą co najmniej średnie wykształcenie;

2) udostępniać podmiotom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub genetycznej informacje niezbędne do prowadzenia tej oceny;

3) zatrudniać co najmniej jednego specjalistę do spraw hodowli lub selekcji zwierząt, posiadającego wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zootechnika, weterynaria lub rolnictwo;

4) zapewnić w statucie lub umowie, na podstawie których działa, równe traktowanie jego członków.