Czy jest opracowane zestawienie kar - obecnych i proponowanych w  projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia  efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych  rynków rolnych? – zapytaliśmy w MRiRW po ogłoszeniu projektu ustawy.

Więcej o projekcie: Ministerstwo Rolnictwa będzie ostrzej karać za fałszowanie żywności

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych obejmuje zmiany w czterech ustawach. W trzech z nich zaproponowano zmiany przepisów dotyczące kar za określone naruszenia prawa.

Art. 1 projektu dotyczy zmian w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 oraz z 2018 r. poz. 650 i 664).

W tej ustawie, przepisy karne i kary pieniężne znajdują się w art. 40 – 40b.

W art. 1 pkt 7 projektu zaproponowano dodanie w art. 40a ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nowego pkt 6 przewidującego karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary nie niższej jednak niż 200 zł, za nie wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 4 – czyli nowych obowiązków, dodanych w art. 1 pkt 1 projektu, dotyczących zapewnienia zgodności informacji nt. danego artykułu rolno-spożywczego ze stanem faktycznym i posiadania tych informacji na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu.

Przepisy tej ustawy nie dotyczą jakości handlowej owoców i warzyw w zakresie uregulowanym w przepisach Unii Europejskiej. Kwestie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw, o których mowa w przepisach UE (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) są uregulowane w ustawie zmienianej w art. 3 projektu.

Art. 2 projektu dotyczy zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 2002 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810).

W tej ustawie, rozdział 6 obejmujący art. 107 i 108 to przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin w obecnym brzmieniu określa w art. 107 katalog przewinień, których stwierdzenie podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa skutkuje nałożeniem na podmiot kontrolowany kary grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości od 50 do 500 zł. Art. 108 ww. ustawy określa z kolei, że administracyjną opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektora ten, kto wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

W projektowanej ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych proponuje się, aby następujące naruszenia przepisów, zagrożone do tej pory sankcją w postaci mandatu karnego podlegały karze administracyjnej:

1) wyprowadzanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw członkowskich lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, niezaopatrzonych w wymagane dokumenty lub oznakowania (inne niż paszporty roślin, świadectwa fitosanitarne i dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach państw trzecich);

2) niewykonywanie przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa lub leśnictwa, obowiązków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5 ustawy (odnoszących się do zapewnienia traceability <identyfikowalności – dop. red.> nabywanych i zbywanych towarów pochodzenia roślinnego);

3) magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe lub organizmy niekwarantannowe, do których stosuje się przepisy dotyczące organizmów kwarantannowych, przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa lub leśnictwa, bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorców;

4) wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa lub leśnictwa, niespełniających wymagań dotyczących zaopatrzenia ich w wymagane dokumenty lub oznakowania.

W opisanych przypadkach projektowana ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości do 125 000 zł. Opisane przewinienia związane są z brakiem zapewnienia identyfikowalności obracanymi towarami pochodzenia roślinnego. W przypadku kar wskazanych w pkt 2-4, ich zwiększenie proponowane w ustawie nie będzie dotyczyło producentów rolnych, lecz przedsiębiorców prowadzących obrót.

Projektowana ustawa przewiduje także karę pieniężną za niewykonanie obowiązków określonych w decyzji administracyjnej wydanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - w wysokości od 1000 do 5000 zł.

Niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy, określających zasady zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, będzie zagrożone karą mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Ponadto, przepisy wprowadzane w projektowanej ustawie wynikają z potrzeb zgłaszanych przez podmioty uczestniczące w obrocie roślinami i produktami roślinnymi na terytorium Polski.

Art. 3 projektu dotyczy zmian w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58, z 2017 r. poz. 624 i 1503 oraz z 2018 r. poz. 650).

W tej ustawie, przepisy karne znajdują się w art. 40.

Przepisy obowiązujące obecnie przewidują za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami jakości handlowej, określonymi w przepisach Unii Europejskiej, karę grzywny w wysokości do 500 zł (art. 40 ust. 4a). Kara grzywny grozi także za udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jakości albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów (art. 40 ust. 4b).

W art. 3 projektu w pkt 4 uchyla się ww. przepisy odnoszące się do kary grzywny, a zamiast tego w pkt 5 dodaje się nowy art. 40a zawierający przepisy mówiące o karach pieniężnych, na wzór kar pieniężnych stosowanych względem większości artykułów rolno-spożywczych, wynikających z obowiązującej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kary wymienione w nowym art. 40a ust. 1 pkt 1 i 2 – za uniemożliwianie i za utrudnianie przeprowadzenia kontroli są takie same jak przewidziane w art. 40a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w odniesieniu do innych artykułów, tj. do dwudziesto- i piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.

Kara wymieniona w pkt 3 tej jednostki redakcyjnej za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej, wynosząca do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby być uzyskana przez wprowadzenie danej partii do obrotu, nie niższa niż 500 zł – jest taka sama jak w art. 40a ust.1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za podobne naruszenie względem innych artykułów.

W art. 40a ust. 1 pkt 4 wprowadzono karę za odmowę okazania dokumentów towarzyszących danej partii owoców i warzyw, za niezamieszczenie w nich wymaganych informacji bądź zamieszczenie informacji nieprawdziwych. Wymóg dysponowania takimi dokumentami towarzyszącymi wynika z przepisów UE, ich znaczenie zostało wyjaśnione w uzasadnieniu projektu ustawy. Za ww. naruszenie zaproponowano karę taką samą jak za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, tj. do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.

Kolejna kara, wymieniona w art. 40a ust. 2 zmienianej ustawy, w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary, będzie grozić za nie usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Taką karę za analogiczne naruszenie wobec innych artykułów przewiduje art. 40a ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Za ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których wydano orzeczenie o niezgodności lub nie podjęto środków wynikających z tego orzeczenia, będzie grozić kara pieniężna taka jak za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej, tj. do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby być uzyskana przez wprowadzenie danej partii do obrotu, nie niższa niż 500 zł. Została ona określona w art. 40a ust. 3 zmienianej ustawy. Jakie środki należy podjąć po otrzymaniu orzeczenia o niezgodności, wyjaśniono w uzasadnieniu projektowanej ustawy, wynika to wprost z przepisów UE.

W dwóch kolejnych jednostkach, tj. art. 40a ust. 4 i 5 wskazano kary za zmianę lub zdjęcie zabezpieczeń dokonanych podczas kontroli przez odpowiednio – inspektora Inspekcji JHARS lub IH. Kara ta może wynieść do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.

Zmieniane przepisy przewidują również, że wymienione kary pieniężne wymierza się przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności dokonującego naruszenia i wartości owoców i warzyw poddanych kontroli. Inspektor może też odstąpić od wymierzenia kary. Kary są wpłacane na rachunek bankowy – odpowiednio wojewódzkiego inspektoratu JHARS lub IH, w zależności od tego który organ stwierdził naruszenie podczas przeprowadzania kontroli i wydał decyzję administracyjną w sprawie wymierzenia kary.