A jak się okazuje, decyzje te są wstrzymane z powodu braku stosownego rozporządzenia, bo - podobno - nie można ustalić stron postępowania.

Więcej: Trzeba udrożnić rów melioracyjny? Pisz na Berdyczów!

Kiedy będzie wydane to rozporządzenie? Jakie czynności dotychczas podjęto w celu jego wydania? Czym od stycznia 2018 roku zajmują się Wody Polskie, skoro brak im tego podstawowego narzędzia działania „u podstaw"? W szczególności: jak analizują potrzebę wydania decyzji dotyczących przeprowadzenia prac utrzymaniowych tam, gdzie prace te nie są wykonywane? Ile takich decyzji wydano od 2018 roku? Jak ministerstwo rolnictwa ocenia stan urządzeń melioracji podstawowej i ich wpływ na plony, w szczególności w związku z powtarzającą się suszą? – taki zestaw pytań trafił do Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

„Projekt znajduje się na końcowym etapie procesu legislacji. W 2019 r. został przeprowadzony proces uzgodnień i konsultacji publicznych. W dniu 27 lutego 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przesłał projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji” – zapewniło Ministerstwo Rolnictwa.

„Od stycznia 2018 r. do końca października 2019 r. wpłynęło do  PGW WP ponad tysiąc wniosków o wydanie decyzji ustalającej obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym połowa spraw została zakończona. Należy podkreślić, że większość wniosków wpływających z żądaniem przeprowadzenia postępowania z art. 206 ustawy Prawo wodne nie kwalifikowało się do rozpatrzenia w przedmiotowym trybie i zostały załatwione w inny sposób niż wydanie decyzji. Jednocześnie rozumiejąc, że wydanie przedmiotowego rozporządzenia może ułatwić ustalanie stron postępowania, podejmowane są prace w celu jego pilnego opublikowania” – podaje Ministerstwo Gospodarki Morskiej.

A co zrobiono, aby po dwóch latach przyjąć to rozporządzenie?

„W ramach prac nad zakresem rozporządzenia Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zainicjowało utworzenie zespołu roboczego, do którego zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Złożoność zagadnień oraz potrzeba aktualizacji modelu pojęciowego opisującego zakres i sposób prowadzenia ewidencji melioracyjnej w systemach teleinformatycznych i dostosowanie go do aktualnych przepisów ustawy - Prawo wodne, wydłużyły procedowanie dokumentu.

Aktualnie, projekt rozporządzenia po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych, został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Kolejny etap prac to komisja prawnicza, po której nastąpi podpisanie aktu prawnego przez ministrów i jego ogłoszenie.

Uprzednio obowiązujące rozporządzenie dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji melioracji wodnych, utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. Jednakże należy podkreślić, że ewidencja jest odzwierciedleniem aktualnego stanu urządzeń melioracji wodnych, a informacje o samych urządzeniach znajdują się w PGW WP, tak jak dotychczas prowadzona ewidencja. W PGW WP rozpoczęto  już prace w celu uporządkowania danych, dostosowując je do zapisów ustawy – Prawo wodne, co jest zgodne z przepisami procedowanego rozporządzenia. Brak ewidencji nie powoduje, że urządzenia przestały istnieć. W celu likwidacji urządzenia melioracji wodnych niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Dopiero po formalnej likwidacji urządzeń są wprowadzane zmiany w ewidencji. Aktualne są również przepisy dotyczące utrzymywania urządzeń melioracji wodnych. Obowiązek ten spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów lub spółkach wodnych jeżeli urządzenia objęte są działalnością spółki wodnej.”

A co, jeśli obowiązek ten nie jest wykonywany? Z tego wynika, że – nic.

Sprawa czyszczenia rowów okazje się skomplikowana. Zbyt skomplikowana, aby ją rozwiązać. I aby uciąć przyczynę wielu konfliktów i problemów mieszkańców wsi.

Całość udzielonych odpowiedzi w załącznikach.