Czy możliwość wnioskowania o wsparcie na maszyny w ramach "Modernizacji" a-c dotyczy tylko tych, którzy otrzymali wsparcie  na budowę? Będą mieli dodatkowych 200 tys. na wyposażenie?

Poprosiliśmy MRiRW o jednoznaczne rozstrzygnięcie.

MRiRW informuje:

„Zmiany, które zostały zaproponowane w projekcie rozporządzenia (od 8 stycznia br. jest on dostępny w BIP MRiRW oraz w BIP RCL) dla omawianego instrumentu wsparcia polegają m.in. na rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowanych w obszarach a–c, o inne koszty związane z danym obszarem wsparcia (np. o zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej).

W związku z tym rolnicy, którzy np. po raz pierwszy będą składać wniosek o przyznanie pomocy w ramach obszarów a-c,  będą mogli ubiegać się o pomoc na operację, która powinna obejmować koszty kwalifikowalne związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi, w tym ich wyposażaniem, oraz dodatkowo może obejmować koszty związane z zakupem maszyn czy urządzeń rolniczych.

W przypadku rolnika, któremu, w wyniku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w obszarach a–c w latach 2015–2018, wypłacono pomoc za operację zrealizowaną lub przyznano pomoc na operację i operacja nie została zakończona oraz który nie wykorzystał całego limitu pomocy przysługującego na okres realizacji programu, zaproponowane zmiany umożliwiają ubieganie się o pomoc na operację realizowaną w obszarach a–c, obejmującą tylko koszty związane np. z zakupem maszyn czy urządzeń rolniczych.

Projektowana zmiana dotyczy m. in. rozszerzenia zakresu kosztów kwalifikowalnych w obszarach a-c i nie przewiduje zwiększenia wysokości limitu przysługującego na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-2020.”

Tyle ministerstwo. Więcej o projekcie zmian, w tym przysługujących limitach (limit na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budynkami wyznaczono w wysokości 200 tys. zł):

Są istotne zmiany w „Modernizacji gospodarstw rolnych”