Znamy projekt Planu Strategicznego, dotyczący WPR po 2022 roku.

Więcej:

MRiRW przedstawiło Projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku

Nieco szczegółów na temat propozycji dotyczących II filara WPR przedstawił europoseł i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w swoim opracowaniu „Konsultacje Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Uwagi i rekomendacje”, przygotowanym we współpracy z Kazimierzem Gwiazdowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP.

Jak czytamy, małe gospodarstwo będzie w nowej WPR miało do 25 tys. euro wielkości ekonomicznej – a nie 13 tys., jak obecnie.

Są też kolejne zmiany, dotyczące rodzaju możliwych inwestycji. W opracowaniu czytamy: „Proponowane działanie <Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność>, odpowiada dzisiejszej <Modernizacji gospodarstw rolnych>. Proponuje się, aby do skorzystania z tej pomocy uprawnione były gospodarstwa o wielkości ekonomicznej wynoszącej przynajmniej 25 tys. euro. Mają być również ustalone górne progi wielkości ekonomicznej, a grono beneficjentów ma być ograniczone do gospodarstw nie większych niż 300 ha.

Uwaga: za istotne należy uznać, że pomoc w zakresie zwiększenia, poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych ograniczona będzie jednak tylko do dwóch rodzajów inwestycji:

- budowy lub modernizacji budynków, lub budowli służących do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych budynków),

- w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną (wymóg, aby co najmniej 50% powierzchni/ produkcji było objęte tym <sposobem gospodarowania - dop. MPK).> Wsparcie ma wynosić 40% kosztów operacji, a dla młodych rolników 50%.

W pozostałych przypadkach - w tym głównie w przypadku inwestycji maszynowych- pomoc będzie miała charakter instrumentu finansowego - w tym przypadku gwarancji kredytowej, jednak na razie nie przewiduje się tak rygorystycznych ograniczeń co do wielkości wspieranego gospodarstwa czy rodzaju inwestycji”.

Z kolei, omawiając pomoc dla młodych rolników, autorzy opracowania podają: „W propozycjach na kolejne lata znajdziemy także kontynuację premii dla młodego rolnika. Jest również i coś dla mniejszych gospodarstw - czyli takich, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 tys. euro. Będzie to działanie podobne do obecnej <Restrukturyzacji małych gospodarstw>. Tym razem jednak kwota premii ma być zróżnicowana i wynosić:

- 150 tys. zł - gospodarstwa wprowadzające produkty na rynek w ramach tzw. Krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie),

- 100 tys. zł - produkcja konwencjonalna/ pozostałe.

Z założeń autorów projektu wynika jednak bardzo wyraźnie, że tym razem wsparcie dla małych gospodarstw ma być w szczególności ukierunkowane na inwestycje związane z rolniczym handlem detalicznym czy sprzedażą bezpośrednią i w tym właśnie kierunku ma iść restrukturyzacja małych gospodarstw” – podkreśla europoseł.