Obecnie kwestie te reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi. Reguluje podobnie, jak planowane: do całkowitej powierzchni działki rolnej zalicza się powierzchnię zajmowaną przez obiekty stanowiące element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m.

Kwestie te w nowym okresie budżetowym UE reguluje unijne rozporządzenie 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.

Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia, w którym określa elementy krajobrazu oraz ich szerokość, kierując się właśnie kryteriami ustalonymi w art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia unijnego. Założono w nim: „W przypadku gdy niektóre elementy krajobrazu, w szczególności żywopłoty, rowy i murki, tradycyjnie stanowią element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi w niektórych regionach, państwa członkowskie mogą postanowić, że odpowiedni obszar należy uznawać za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, pod warunkiem że jego szerokość nie przekracza całkowitej szerokości ustalanej przez dane państwo członkowskie. Szerokość ta odpowiada tradycyjnej szerokości w danym regionie i nie może przekraczać dwóch metrów.

Jeżeli jednak do dnia 9 grudnia 2009 r. i zgodnie z art. 30 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004państwa członkowskie zawiadomiły Komisję, że szerokość ta przekracza dwa metry, można ją nadal stosować.”

Minister rolnictwa proponuje w przygotowanym rozporządzeniu, aby w katalogu elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej były:

- rowy

- nieutwardzone drogi

- pasy zadrzewień

- żywopłoty

- ściany tarasów.

Powierzchnię zajmowaną przez elementy krajobrazu zalicza się do całkowitej powierzchni działki rolnej, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 15 marca 2015 r.