Lasy Państwowe sporządzają corocznie, do 30 czerwca, raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze ze swojej działalności. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przedstawia je właściwej komisji sejmowej, a minister właściwy do spraw środowiska przedstawia właściwej komisji sejmowej opinię do raportu oraz sprawozdania – takie zmiany w ustawie o lasach proponuje Lewica.

Uzasadnienie? W ustawie o lasach ustawodawca nakłada na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek sprawozdawczy, jednak jest on niedookreślony. „Proponowany projekt dookreśli przepisy art. 52 ustawy, zwiększy rolę kontrolną Sejmu oraz poprawi stan informacji opinii publicznej na temat gospodarki leśnej oraz ochrony środowiska na terenach pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Poprawi to świadomość społeczną dotyczącą roli lasów w środowisku oraz bieżących problemów związanych z ich utrzymaniem. Będzie ponadto podstawa merytorycznej dyskusji w obecności osób zarządzających i nadzorujących gospodarkę leśną. Dyskusja podczas posiedzenia właściwej komisji będzie również okazją do zweryfikowania nieprawdziwych informacji pojawiających się w dyskusji publicznej, podania faktów oraz rzeczywistego stanu lasów w Polsce” – podano.

Trzeba dodać, że obowiązki sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów i aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenia banku danych o zasobach leśnych są realizowane nie tylko w lasach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, ale i we wszystkich lasach bez względu na formę ich własności.

Czytaj też:

Lasy prywatne rosną jak chcą