Senat wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma  na celu umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, niezależne tego czy wniosek taki złożyli też pozostali byli współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 14 lipca 2015 r.

Więcej o wyroku: TK: Wywłaszczony współwłaściciel nieruchomości może sam dochodzić jej zwrotu

TK orzekł, że «Jeżeli (…) cel publiczny, na który wywłaszczono nieruchomość, nie jest realizowany, albo wywłaszczona nieruchomość nie jest konieczna na ten cel publiczny, wówczas nie istnieje nie tylko konstytucyjna legitymacja ingerencji we własność prywatną, ale również prawna podstawa (…) nabycia własności przez podmiot publiczny. W tej sytuacji gwarancje prawa własności wynikające z art. 21 ust. 1 Konstytucji odzyskują swoją moc ochronną”. Zdaniem TK, „restytucja współwłasności odjętej w sposób sprzeczny z prawem powinna - co do zasady - polegać na równoczesnym zwrocie w jednym postępowaniu wszystkich udziałów w wywłaszczonej nieruchomości byłym współwłaścicielom (ich spadkobiercom). Jeżeli jednak w danym stanie faktycznym jest to niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, ustawa powinna przewidywać zwrot wywłaszczonych udziałów tym uprawnionym, którzy tego zażądają”.

I właśnie taką możliwość zwrotu stwarza projekt przygotowany w Senacie.

Projektowane rozwiązanie polega na:

1) umożliwieniu każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu;

2) podaniu do publicznej wiadomości przez właściwy organ informacji o wszczęciu postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, a także przez zamieszczenie na okres 3 miesięcy na swojej stronie internetowej;

3) wygaśnięciu uprawnienia do zwrotu nieruchomości lub jej części w przypadku nieprzystąpienia do postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia na stronie internetowej właściwego organu ww. informacji.

Trzeba brać pod uwagę, że warunkiem zwrotu nieruchomości będzie zwrot przez poprzedniego współwłaściciela lub jego spadkobiercę części odszkodowania lub nieruchomości zamiennej. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.