Korzystanie z wód

W ramach powszechnego korzystania z wód każdemu z mocy prawa przysługuje korzystanie ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych (rzek i jezior przepływowych), morskich wód wewnętrznych i z wód morza terytorialnego. Służy to do zaspokajania potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb. Powszechne korzystanie z wód nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego i nie wiąże się z ponoszeniem opłat.

Zwykłe korzystanie z wód – (art. 36 Prawo wodne) przysługuje z mocy prawa (bez pozwolenia wodnoprawnego i ponoszenia specjalnych opłat) właścicielowi gruntu do korzystania z wody stanowiącej jego własność, czyli z wody stojącej i w rowach, a także podziemnej znajdującej się w jego gruncie, dla zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego. Pobór wód dla potrzeb gospodarstwa rolnego wykraczający poza zwykłe korzystanie z wód, lecz nie- przekraczający 10 m3 na dobę, jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na pobór wód (podziemnych i powierzchniowych łącznie). Pobór wody z kilku ujęć (studni i zbiorników) zlokalizowanych w obrębie jednego gospodarstwa sumuje się.

W ramach zwykłego korzystania z wód można wykonać:

- studnię kopaną o głębokości kilku metrów, która ujmuje wody z najpłytszego poziomu wodonośnego, 

- studnię wierconą głębinową o głębokości nie większej niż 30 m, z wodą z poziomu wodonośnego, przy poborze nieprzekraczającym 5 m3 na dobę.

Wykonanie takich studni zostało zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Szczególne korzystanie z wód wykracza poza korzystanie powszechne lub zwykłe, obejmując m.in. pobór i odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz wykonanie urządzeń wodnych. Zwykłym korzystaniem z wody nie jest więc: h  nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni h  pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę h  korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.W takich wypadkach trzeba ubiegać się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jak załatwić pozwolenie

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód to jednocześnie pozwolenie na wykonanie niezbędnych urządzeń. Jest to decyzja administracyjna, w której ustala się cel, zakres i warunki korzystania z wód i obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska oraz interesy ludności i gospodarki. Zbyt intensywne eksploatowanie wód podziemnych może bowiem spowodować ich całkowite wyczerpanie albo pogorszyć stosunki wodne na gruntach sąsiednich.

Organem, który wydaje decyzję w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, jest starostwo. W wypadku odmowy starosty przysługuje prawo odwołania się do wojewody. Kiedy istnieje obawa, że intensywny pobór wody może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, organem właściwym do wydania decyzji na czerpanie wody jest wojewoda. 

Starostwo podaje do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Podczas postępowania sprawdza się, czy wydanie pozwolenia m.in. nie naruszy uprawnień innych osób. Jeżeli rolnik stara się o pozwolenie na nawadnianie pól, a dla takiego celu powołana została w danych regionie spółka wodna, starostwo sprawdzi, czy nie zakłóci to poboru wody przez tę spółkę, a także przez innych użytkowników mających pozwolenie wodnoprawne. Może np. orzec, że rolnik powinien przystąpić do istniejącej spółki wodnej.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, najczęściej nie krótszy niż 10 lat. W pozwoleniu może być zawarta instrukcja gospodarowania wodą, gdy z tego samego źródła (rzeki, jeziora czy wody głębinowej) zaopatrują się w wodę inne osoby, np. zakłady przemysłowe czy spółki wodne. Pobór wody do nawodnień nie może bowiem naruszać potrzeb innych użytkowników i doprowadzić do szkodliwego dla środowiska obniżenia poziomu wód.

Pozwolenie wodnoprawne staje się prawomocne po 14 dniach od otrzymania decyzji. Nakłada ono na użytkownika ujęcia pewne obowiązki, m.in. prowadzenie rejestru poboru i książki eksploatacyjnej. Za pobieraną wodę ze studni głębinowej należy wnosić opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego (art. 289, ust. 1 Prawa ochrony środowiska). Wysokość stawek określana jest corocznie. Na 2008 r., według Obwieszczenia Ministra Środowiska z 20 września 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych, stawka podstawowa wynosi 0,093zł/m3. Opłaty wnosi się do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Nie płaci się, jeżeli wyliczona półroczna należność nie przekracza 400 zł. Brak konieczności uiszczenia opłaty nie zwalnia z obowiązku złożenia stosownej informacji o ilości pobranej wody do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Pobór wód powierzchniowych do nawadniania jest zwolniony z opłat.

Co najmniej raz na 4 lata przeprowadzana jest kontrola prawidłowości realizacji ustaleń zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych. Pozwolenie można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli np. rolnik nie realizuje obowiązków wobec innych osób lub zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne albo nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne, należy wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia złożyć:


- decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony,


- opis planowanej działalności (sporządzony w języku nietechnicznym),


- operat wodnoprawny lub projekt urządzeń wodnych, jeśli odpowiada wymaganiom operatu.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego kosztuje 217 zł.

Z dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pozwolenie omówienia wymaga operat wodnoprawny. Składa się on z części opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera: dane wnioskodawcy, cel i zakres planowanego korzystania z wód, rodzaj urządzeń pomiarowych, stan prawny nieruchomości, które są w zasięgu oddziaływania systemów nawodnieniowych, charakterystykę wód objętych pozwoleniem, ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego. Dodatkowo niezbędne są informacje o wielkości średniego dobowego poboru wody, rodzaju urządzeń służących do rejestracji i pomiaru poboru wody, zakresu i częstotliwości wykonania wymaganych analiz pobieranej wody, a także opis techniczny urządzeń służących do poboru wody. Gdy pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na pobór wód podziemnych za pomocą otworów wiertniczych, należy dołączyć dokumentację hydrologiczną zatwierdzoną wcześniej w starostwie.

Część graficzna powinna zawierać plan przyszłych urządzeń wodnych z zaznaczonymi nieruchomościami, informacje o przekrojach urządzeń wodnych, systemów nawodnieniowych i koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych, a także schemat funkcjonalnych albo technicznych urządzeń wodnych i deszczowni.

Wiercenie studni

Gdy źródłem wody ma być studnia głębinowa, należy zlecić jej zaprojektowanie geologowi. Geolog (hydrolog) po uwzględnieniu warunków hydrogeologicznych w rejonie gospodarstwa wykonuje projekt prac geologicznych dotyczących wykonania ujęcia wód podziemnych. Należy go przedłożyć do zatwierdzenia geologowi powiatowemu. Wymagania, jakie powinien spełnić projekt prac geologicznych, określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (DzU, Nr 153, poz. 1777). W projekcie określa się m.in. lokalizację i głębokość otworu, jego konstrukcję, sposób filtrowania, a także badania i pomiary przewidywane w trakcie wiercenia. Po zatwierdzeniu projektu przez starostę (geologa powiatowego) można wynająć firmę studniarską, która ma obowiązek zgłoszenia planowanego odwiertu właściwemu terytorialnie organowi nadzoru górniczego – dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego i wójtowi. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego hydrologa. Wiercenie studni bez zatwierdzonego projektu i fachowego nadzoru jest niezgodne z prawem. Zamiar wykonania obudowy studziennej należy zgłosić w wydziale architektury i budownictwa starostwa na 30 dni przed przystąpieniem do jej realizacji.

Po zakończeniu budowy studni przeprowadza się próbne pompowanie, które ma na celu określenie jej zasobów eksploatacyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników geolog opracowuje dokumentację hydrologiczną ujęcia. Dokumentację tę ponownie przedkłada się w starostwie, aby ustalić wydajność eksploatacyjną studni. Po zatwierdzeniu dokumentacji hydrologicznej ujęcia można wystąpić o pozwolenie wodnoprawne.

Legalizacja urządzeń wodnych

Przepis art. 64 a Prawa wodnego zobowiązuje osobę, która wykonała urządzenie wodne bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego do jego rozebrania na własny koszt. Jest jednak możliwość zalegalizowania takiego urządzenia, jeżeli nie narusza to przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 63 Prawa wodnego.

W celu zalegalizowania urządzenia (studni, zbiornika wodnego, systemu nawodnień) należy złożyć wniosek do starosty, przedkładając dokumenty wymagane przy udzielaniu pozwolenia wodnoprawnego, tj. operat wodnoprawny z opisem przedsięwzięcia sporządzonym w języku nietechnicznym oraz dokumentację hydrogeologiczną – w wypadku legalizacji studni.

Starosta, wydając decyzję, ustala równocześnie (postanowieniem) wysokość opłaty legalizacyjnej będącej 10-krotnością opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, czyli 2170 zł. W 2008 r. za pobór wód bez pozwolenia wodnoprawnego nakładana jest opłata podwyższona o 200 proc., a w 2009 r. będzie podwyższona już o 500 proc. w stosunku do stawki podstawowej.

Urządzenia niewymagające legalizacji: h studnie wykonane przed 1975 r. h stawy, zbiorniki wodne wykonane przed 1 stycznia 2002 r. h  systemy nawodnień wykonane przed 30 lipca 2005 r.

Legalizacja urządzenia wodnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Źródło: Farmer 13/2008