- Sąsiadka ma dylemat, co wybrać: emeryturę rolniczą czy tą nową matczyną, bo ma czworo dzieci – taki problem przekazał nam czytelnik.

Jak pomóc sąsiadce? Może podpowiedzieć, że wyboru tak naprawdę nie ma?

Nowe świadczenie, zapowiadane od marca, to nie emerytura, a „rodzicielskie świadczenie uzupełniające”. Projekt ustawy zakłada, że świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci.

 Świadczenie może być przyznane:

- matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
- ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Jednym z warunków otrzymania świadczenia ma być zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Wniosek o przyznanie świadczenia ma być składany w ZUS lub w KRUS, trzeba będzie do niego dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. 

W oświadczeniu wnioskodawca przedstawi informacje, potwierdzające następujące okoliczności:

1) uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej;
2) posiadanie lub brak ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz pobieranie lub niepobieranie emerytury lub renty;
3) posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego również powierzchnię tego gospodarstwa;
4) uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
5) uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie innych dochodów;
6) urodzenie co najmniej czworga dzieci;
7) wychowanie co najmniej czworga dzieci;
8) przebywanie lub nieprzebywanie w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym;
9) posiadanie lub nieposiadanie przerw w wychowywaniu dzieci, a w przypadku posiadania przerw również długość i przyczyny tych przerw;
10) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz długość okresu w jakim osoba ubiegająca się o świadczenie spełniała ten warunek przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie;
11) datę zgonu matki dzieci lub ich porzucenia lub pozbawienia matki praw rodzicielskich;
12) inne okoliczności niezbędne do oceny spełnienia przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia.

Świadczenie może (czyli nie musi! - decyzja ma charakter uznaniowy) przyznać prezes ZUS lub KRUS (jeśli osoba występująca legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie organ rentowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji.

Od decyzji przyznającej świadczenie oraz od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia będzie przysługiwać prawo do wniesienia wniosku do organu, który wydał decyzję, o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury. W przypadku ustalonego prawa do emerytury lub renty, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Świadczenie ma podlegać corocznie waloryzacji na zasadach i w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent.

Więcej o zapowiadanej najbliższej waloryzacji:

Od marca KRUS zwaloryzuje świadczenia o 70 zł

Ostatnia wersja projektu ustawy w załączniku.