Grant ma przysługiwać za przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro (Smart Village – inteligentna wioska), na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (lub kilku miejscowości, których łączna liczba mieszkańców nie przekracza tej liczby), „mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu;

Rozwiązania te będą:

a) uwzględniać użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie wiedzy,

b) wykazywać korzyść dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu, problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej.”

Jak zastrzeżono, w przypadku projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji SV, grant na przygotowanie tych koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru.

Koncepcja SV obejmuje w szczególności:

 zapewnienie partycypacyjnego charakteru procesu opracowania koncepcji, tj. udział mieszkańców obszaru w pracach nad koncepcją (aktywne włączenie społeczności do jej przygotowania), w tym przeprowadzenie konsultacji ze społecznością obszaru wyników prac partnerstwa;

 uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego koncepcją SV;

 przedstawienie planu włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie;

 opracowanie listy projektów, które składać się będą na realizację koncepcji SV, zawierających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.

Koncepcja SV nie może być sprzeczna z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru, w szczególności z LSR.

Grant na przygotowanie koncepcji SV obejmującej dany obszar w okresie realizacji Programu przysługuje tylko raz. Dany obszar może być objęty tylko jedną koncepcją SV.

Projekty zbiorą LGD. Przy wyborze LGD premiować będzie w szczególności:

 jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru (udział lokalnej społeczności oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie);

 liczbę partnerów;

 powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV;

 potencjał organizacyjny;

 obszary po PGR, jeśli dotyczy;

 miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.

Poza tym zaproponowano podniesienie limitów pomocy w tym działaniu:

Limit na operacje – 500 000 PLN z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN.

Limit na projekty grantowe – 300 000 PLN.

Limit na operację własną – 500 000 PLN.

Limity wartości operacji:

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN.

Całkowita wartość operacji realizowanej jako projekt grantowy w zakresie przygotowania koncepcji SV wynosi co najmniej 20 000 PLN.

Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN.

Całkowita wartość grantu na przygotowanie oddolnej koncepcji SV wynosi 4 000 PLN.