Od 5 czerwca weszło w życie rozporządzenie ministerstwa rolnictwa, dające uprawnienia władzą gmin wyznaczania w drodze administracyjnej rzeczoznawców, którzy oszacują straty w inwentarzu hodowców zwierząt. Rzeczoznawca wskazany przez urząd może pochodzić tylko i wyłącznie z tej samej gminy oraz jego dane muszą znajdować się na liście prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii.

Jeśli wskazany przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) rzeczoznawca wykona nienależycie lub nierzetelnie oszacowanie, władze mogą na wniosek powiatowego lekarza weterynarii wyznaczyć innego rzeczoznawcę.

W każdym przypadku rzeczoznawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego oświadczenia władzom gminy, że nie zachodzą żadne okoliczności wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi