Dzięki umożliwieniu płynnego udostępniania materiałów i danych z państwowego zasobu nowelizacja powinna wpłynąć pozytywnie na cały proces inwestycyjny w Polsce. Wprowadza ona nowe zasady pobierania opłat i wprost określa ich wysokość. Projekt ustawy przewiduje też zwolnienie z opłat za udostępnianie danych w postaci elektronicznej do celów edukacyjnych takim podmiotom jak jednostki oświaty, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe, jak również do celów związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Niezależnie od powyższego, bez żadnych ograniczeń bezpłatnie udostępniane będą cztery zbiory danych:

 

  • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  • państwowego rejestru nazw geograficznych,
  • zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
  • dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

 

Wśród innych zmian warto wymienić doprecyzowanie zasad koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, co przyczyni się do eliminacji barier w procesie inwestycyjnym.

Zmiany w przyjętej nowelizacji dotyczą też ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Od teraz, poza danymi dotyczącymi budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych do przebywania ludzi, znajdą się w niej także obiekty takie jak: parkingi, garaże czy wejścia do parków.