Umożliwia ona małżonkom posiadanie odrębnych gospodarstw.

Art. 12 ust. 4 ustawy głosi:

„W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:

1) jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę;

2) odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.”

Ustawa zawiera zapis, zgodnie z którym minister rolnictwa określa w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów zostało już opublikowane.

Wniosek o wpis do ewidencji będzie zawierał informację, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku pozostaje w związku małżeńskim, jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy – informację o tym, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność.

Rozporządzenie nie wskazuje, jakie miałyby to być dowody, ale ministerstwo na swojej stronie  internetowej odsyła do KPA:

„Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.”

Zgodnie z ustawą, wpisy do ewidencji producentów dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, numery identyfikacyjne nadane przed dniem jej wejścia w życie oraz zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym wydane przed dniem jej wejścia w życie zachowują ważność.