Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi rolników, które związane są z interpretacją i stosowaniem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 tej ustawy jednocześnie z wpisem do ewidencji producentów rolnych nadaje się numer identyfikacyjny. W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, stosownie do treści art. 12 ust. 4 ustawy, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę.

Przepis ten nie uwzględnia jednak sytuacji małżonków między którymi istnieje rozdzielność majątkowa. Małżonek, który chce się starać o przyznanie płatności dla gospodarstwa rolnego, które wchodzi w skład jego majątku odrębnego, musi mieć pisemną zgodę swojego współmałżonka. Oznacza to, że jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa i jeden z nich posiada numer identyfikacyjny, to drugi mimo posiadania majątku odrębnego musi korzystać z numeru identyfikacyjnego swojego współmałżonka.

Przyjęte rozwiązanie jest niezgodne z istotą rozdzielności majątkowej, w ramach której, na dokonanie czynności zarządu niepotrzebna jest zgoda drugiego z małżonków, ani też żaden z małżonków nie może sprzeciwiać się dokonaniu takich czynności.

W ocenie Rzecznika zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych, które dostosowałyby treść omawianego przepisu do rozwiązań systemowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku.