Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna", do rozporządzenia dodano nowy rozdział, w którym zobowiązano producenta maszyn do stosowania pestycydów do dokonania oceny ryzyka niezamierzonego narażenia środowiska na działanie pestycydów. Maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników tej oceny. Należy ją tak wykonać, aby mogła być obsługiwana, regulowana i konserwowana bez narażenia środowiska na działanie pestycydów. Musi stwarzać możliwość m. in. dokładnego i niezawodnego regulowania dawek pestycydu.


Każdy typ maszyny powinien być poddany badaniom w celu sprawdzenia, czy spełnia wymogi rozporządzenia. W nowych regulacjach sprecyzowano - pisze „DGP" - że części maszyn, takie jak dysze, sita i filtry muszą być oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie ich typu i rozmiaru. Oprócz tego maszynę trzeba wyposażyć w miejsce do podania nazwy stosowanego pestycydu. Z kolei instrukcja do maszyny powinna zawierać informacje dotyczące m. in. środków ostrożności, jakie należy podjąć podczas mieszania, nanoszenia lub transportu. Musi też informować o kontrolach, kryteriach oceny i sposobach wymiany części podlegających zużyciu, takich jak dysze, filtry i sita.
Rozporządzenie wejdzie w życie 15 grudnia 2011 r.