Równocześnie z projektem zwiększenia limitu zużycia paliwa do zwrotu akcyzy w ramach Polskiego Ładu przygotowano sposób ograniczania obciążenia budżetu państwa tym zwrotem: ustalono limit wydatków (160 600 tys. zł rocznie to limit wydatków wynikających z nowelizacji, podnoszącej zwrot do 110 l na ha i 40 l na DJP) i jeśli okaże się, że wykorzystano zbyt dużo pieniędzy na zwrot akcyzy, w kolejnym roku stawka zwrotu będzie zmniejszona.

Więcej:

Zwiększenie zwrotu akcyzy w Polskim Ładzie? Tak, ale…

A jak będzie wyglądało w praktyce użycie zaplanowanego mechanizmu korygującego? Poprosiliśmy w Ministerstwie Rolnictwa o omówienie go na przykładzie.

MRiRW tłumaczy (podkreślenia redakcji):

„Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

W ustawie budżetowej na rok 2021 zostały zaplanowane środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rezerwie celowej budżetu państwa w części 83 - Rezerwy celowe, dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe,  poz. 7 -  Dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 1.180.000 tys. zł.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący. Mechanizm korygujący polega na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie w 2020 r. środków na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.151 mln zł (w pierwszym półroczu 2020 r. zostało wykorzystane ok. 60% zaplanowanej w budżecie kwoty) oraz wykorzystanie w pierwszym półroczu 2021 r. ok. 60% zaplanowanej w budżecie na 2021 rok kwoty, obecnie nie ma potrzeby wdrażania mechanizmu korygującego” – zapewniono, nie odnosząc się do przewidywanej sytuacji za oba półrocza i w kolejnym roku, po zwiększeniu zużycia paliwa do 110 l/ha i 40 l/DJP.

W projekcie nowelizacji ustawy wydatki szacowano tak:

„Proponowane w projekcie ustawy zmiany wpłyną na wzrost wydatków budżetu państwa od 2022 r. w wysokości 160,6 mln rocznie. Skutki finansowe oparte zostały na wyliczeniach własnych. Zakłada się, że kwota zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia stawkę zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra ON w wysokości 1,00 zł, powierzchnię do której producenci rolni ubiegać się będą o zwrot podatku akcyzowego (ok. 11,4 mln ha oraz ok. 4,3 mln DJP – na podstawie sprawozdań wojewodów związanych z rozliczeniem dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego).

Zgodnie z projektowanymi przepisami minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie monitorował przekroczenie limitu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w razie potrzeby będzie wdrażał mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku” – zakłada projekt.

Wydatki wynikające z nowelizacji w kwocie nie wyższej niż 160,6 mln zł rocznie zaplanowano na lata 2022-2031.

Jak się okazuje, wprowadzenie mechanizmu korygującego uwzględniono już podczas wydawania tegorocznych wiosennych decyzji o zwrocie:

„Wydane przez gminy decyzje dla producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w lutym tego roku zawierają m.in. informacje o wysokości limitu pozostałego do wykorzystania w sierpniu br. Wprowadzenie w trakcie roku zmian w wysokości limitu oznaczałoby m.in. konieczność wzruszenia wszystkich wydanych w tym roku decyzji. Uwzględniając powyższe w projekcie zaproponowano, aby projektowane przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.” – podano w uzasadnieniu projektu.

Corocznie do 31 grudnia Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.