Złagodzenie sankcji za późniejsze wysianie międzyplonów jest jednym z celów przygotowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Międzyplon powinien być wysiany do 1 października. Dotychczas niedostosowanie się do tego terminu było traktowane jako niezastosowanie międzyplonu, a tym samym – praktyki dodatkowej.

W projekcie zaproponowano, aby wysianie międzyplonu między 1 a do 15 października skutkowało zmniejszeniem płatności z zastosowaniem iloczynu współczynnika dotkliwości i trwałości uchybienia w wysokości 13 proc. Określono też sankcje wsteczne w przypadku stwierdzenia popełnienia tego uchybienia - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości uchybienia ma wynosić 1 proc.

Zmienione przepisy mają mieć zastosowanie do siewu międzyplonów (stosowanego jako praktyka dodatkowa w ramach Pakietu 1.) w 2020 roku.

Ponadto doprecyzowano przepis określający sposób ustalenia wysokości refundacji kosztów transakcyjnych, poniesionych z tytułu sporządzenia dokumentacji przyrodniczej dla siedliska, które jest położone na obszarze, dla którego ustanowiono plan ochrony albo plan zadań ochronnych. Gdy siedlisko jest położone na działce rolnej, której obszar częściowo jest objęty tymi planami, wysokość refundacji kosztów transakcyjnych będzie pomniejszana o 10 proc. w odniesieniu do działek, których cały obszar jest objęty PO lub PZO.

Ponadto wprowadzono zmiany analogiczne do rozwiązań przyjętych w ramach płatności bezpośrednich w zakresie posługiwania się numerem identyfikacyjnym i przeciwdziałania ubieganiu się o płatności przez bezumownych użytkowników gruntów państwowych.