Ten temat ma już bardzo długą historię – co pewien czas wracamy do zasad finansowania izb rolniczych.

Piszemy o tym, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2003 r. izby nie powinny w ogóle być finansowane z podatku rolnego i że taki sposób finansowania stawia je poza kontrolą.

Więcej: O członkostwie w izbach rolniczych raz jeszcze

Albo o tym, że taki sposób umocowania izb, jak ma to miejsce w naszym kraju, czyni je zależnymi od państwa, a nie rolników:

Izby rolnicze – pomoc dla ministra czy samorząd rolników?

A także o tym, że koncepcja izb jako samorządu zawodowego w ogóle wydaje się wątpliwa:

Rolnik przywiązany do izby

Długo zapowiadana nowelizacja ustawy o izbach jednak nie następuje, pomimo ponawiania obietnic:

Zmian w izbach rolniczych nie będzie

Ustawy o związkach, organizacjach rolniczych oraz izbach napiszą sami zainteresowani?

Jak to się dzieje, że nie sposób od tylu lat uracjonalnić kwestii reprezentacji rolników – bo to ma być przecież głównym celem działalności izb? Uprzywilejowanie izb czyni z nich reprezentację szczególną, wręcz wybraną - przez władzę, bo w ich wybór przez rolników przy 4-procentowej frekwencji w wyborach trzeba przecież wątpić.

Ale wszak rolnicy potrzebują swoich przedstawicieli do prowadzenia dialogu z władzą – i jasnych zasad tego dialogu. Tymczasem Rada Dialogu Społecznego, powołana przez Krzysztofa Jurgiela, została rozwiązana przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zastąpiło ją Porozumienie Rolnicze, które miało działać tylko  przez krótki czas i które nie zostało zaakceptowane przez wszystkie organizacje rolnicze. Działa przez prawie dwa lata – ale efektów tego działania nie widać. Czy zatem teraz, po odejściu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Porozumienie Rolnicze też będzie działać? A może zostanie zastąpione  przez  inne forum – i jakie?

Na razie wiadomo tylko, że MRiRW zapowiedziało nowelizację ustawy zapewniającej organizacjom rolniczym finansowanie z budżetu państwa ich działalności w COPA COGECA i GEOPA.

Podobnie jak wcześniej, na ten cel mają trafiać co roku około 4 mln złotych.

Więcej: 4 mln rocznie na działanie polskich organizacji rolniczych w strukturach europejskich

Tym bardziej zasadne wydaje się teraz pytanie, na co przeznaczają budżetową dotację organizacje działające w europejskich strukturach? Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych rozporządzenia regulujące te kwestie wydaje Rada Ministrów. Obecnie ustawa przewiduje, że „Koszty związane z uczestnictwem: 1) izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (…) są w latach 2015–2020 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej”.

Obecnie na tej podstawie są wydane dwa rozporządzenia RM regulujące „szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników” w unijnych organizacjach. Pierwsze w 2015 roku, drugie – hojniejsze – w listopadzie 2018 roku. To drugie zmieniło finansowanie składek i tłumaczeń z 95 na 99 proc. kosztów, a biur w Brukseli z 50 do 95 proc. kosztów.

Zatem obecnie dotacja państwa – niezależna dla izb od odpisu na ich działalność 2 proc. podatku rolnego - obejmuje dofinansowanie prac w Brukseli:

1) składek członkowskich – 99% ich wysokości;

2) kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – 99% kosztów;

3) kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – do 95% kosztów;

4) kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 95% kosztów.”

Dotacja przekazywana jest organizacjom i związkom za pośrednictwem izb rolniczych.

Szczegóły rodzajów kosztów objętych dotacją – a są to wydatki tak zaskakujące i szczegółowe, jak nawet opłata za parking - znajdą Czytelnicy w załączonym rozporządzeniu, w jego załączniku nr 2.

Czegóż chcieć, jeśli tylko nie „wiecznego trwania chwili” – a chociaż kolejnego jej przedłużenia na następne 4 lata? Otóż można chcieć… jeszcze więcej.

- Jak zacząłem mówić o przekrętach w finansowaniu izb rolniczych, zaraz trafiłem do więzienia pod fikcyjnymi zarzutami – mówi Władysław Serafin, prezes KZRKiOR. – Nic to, miałem więcej czasu, żeby przyglądać się dokumentom. I wypatrzyłem coś, co nawet mnie zaskoczyło – choć myślałem, że wiem o tym już wszystko. Otóż bardzo ciekawą informację o kosztach funkcjonowania izb i rozliczaniu ich ze skarbem państwa nadesłał mi do więzienia minister Krzysztof Jurgiel, odpowiadając na mój wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej, dotyczącej pełnego rozliczenia dotacji z lat 2010-17, udzielonych dla wszystkich organizacji. Z tych to dokumentów – a izba nie chciała mi ich wcześniej udostępnić – dowiedziałem się, że trzech przedstawicieli zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych co najmniej od 2010 do 2018 roku, bo za ten okres mam rozliczenia, pobierało zwrot diet za posiedzenia zarządu KRIR co miesiąc odbywane w kraju. Za rozważania, jak zamówić co dwa miesiące bilet do Brukseli, trzech członków zarządu KRIR pobierało więc po 2 tys. zł co miesiąc i wypłacało je sobie z dotacji celowej, pomimo że zarząd KRIR ma też ryczałty na posiedzenia zarządu wypłacane z 2 proc. podatku rolnego. Co trzeba podkreślić, takich diet nie naliczono na rzecz żadnych innych przedstawicieli związków pracujących w Brukseli – Solidarności RI, Samoobrony i KZRKiOR -  reprezentujących Polskę w Brukseli. Izby, które dysponują środkami publicznymi na ten cel i zatwierdzają wydatki innych związków i organizacji, wobec siebie były bezkrytycznie i dopuściły się nadużycia. Trzeba wiedzieć, że cała dotacja 4 mln zł rocznie jest z góry przelewana na konto izb. Zarząd KRIR decyduje, komu i za co zwróci po otrzymaniu wniosku i faktur od organizacji. To niepojęte, że izba ocenia związki i organizacje – uznaje lub nie faktury innych, a sama pozostaje poza kontrolą. Izba jest podwójnie finansowana. Jak się okazuje – podwójnie finansowani są też niektórzy przedstawiciele zarządu KRIR. Koszty posiedzeń zarządu są przecież pokrywane z 2 proc. podatku rolnego.

Mimo że Władysław Serafin rok temu złożył w tej sprawie pismo do prezesa Szmulewicza – przekazane też do wiadomości władz państwowych – nie doczekał się reakcji.

- Od kilku lat czekam na zajęcie się tą sprawą przez prokuraturę. Każdy z trzech członków zarządu, który pobrał te diety, przelał sobie na prywatne konta w sumie po ok. 400 tys. zł. 23 marca 2017 roku, już  po aresztowaniu – złożyłem zawiadomienie do prokuratury i ministra Ziobry, domagając się śledztwa w sprawie nadużyć w MRiRW oraz KRIR, popełnionych przy rozliczaniu tej dotacji na prace w organizacjach w Brukseli. Sprawy do dziś nie wyjaśniono, a mnie przysłano postanowienie odmawiające statusu strony. Od 2017 roku sprawa pozostaje niewyjaśniona - mówi Władysław Serafin.

„Farmer” już dwa miesiące temu zapytał w KRIR m.in. o to, czy z dotacji na COPA  są pokrywane koszty funkcjonowania organizacji w Polsce – w szczególności: ile etatów dla każdej organizacji finansowanych jest z tej dotacji? Odpowiedzi nie ma.

Sytuacji nie wyjaśnia też stanowisko MRiRW, przesłane do KZRKiOR w odpowiedzi na pisma kierowane w tej sprawie. Jak podał Szymon Giżyński, rzeczywiście KRIR podaje w sprawozdaniach pozycję diety i wynagrodzenia członków zarządu KRIR: „Kwestia zasadności dofinansowania tych wynagrodzeń lub diet była przedmiotem weryfikacji w trakcie analizy przedłożonych przez Krajową Radę sprawozdań z wykorzystania dotacji” – ale jaki był wynik tej „weryfikacji” – już nie wiadomo.

(Pismo Szymona Giżyńskiego – w załączniku). 

A szkoda, bo zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, to właśnie ministerstwo jest organem uprawnionym do wydania decyzji w sprawie ewentualnego zwrotu dotacji. Powinno też zadbać o proceduralne zapewnienie zabezpieczenia przed nieprawidłowościami. „Informacja przesłana do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przekazywania dotacji celowej (…) miała zwrócić uwagę Ministra na niespójność przepisów dotyczących dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej – kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych z przepisami, na podstawie których działają niektóre organizacje rolnicze” – pisała Izba Administracji Skarbowej już trzy lata temu, odpowiadając na pismo kółek. A co ustaliła wówczas izba skarbowa w kontroli? „Zarówno zbiorczy Wynik kontroli dotyczący ustaleń w KRIR, jak Wyniki kontroli wydane dla organizacji rolniczych (w tym m.in. KZRKiOR) nie zawierały informacji odnośnie kwoty zwrotu dotacji do budżetu Państwa. Podsumowujący ustalenia we wszystkich organizacjach rolniczych Wynik kontroli w KRIR zawierał jedynie zalecenia w zakresie podjęcia działań mających na celu stworzenie mechanizmu proceduralnego zabezpieczającego przed wystąpieniem podobnych nieprawidłowości. Decyzję w sprawie ewentualnego zwrotu dotacji w pełnej lub częściowej kwocie podejmuje jedynie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w tym zakresie”.

Czy te doświadczenia i wskazówki uwzględni zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o izbach, znów zapewniający im finansowanie działalności w Brukseli?

Trzeba bacznie przyglądać się tej sprawie, bo już ruszyły prace nad ustawą zapewniającą dalsze finansowanie z budżetu państwa działalności – jak się okazuje – niekoniecznie prowadzonej w Brukseli.

Więcej: Projekt: koszty organizacji rolniczych w ponadnarodowych strukturach - nadal z budżetu państwa

Co ciekawe, projektu tego wciąż nie ma w systemie internetowym RCL – pewnie nie wystarczy czasu na konsultacje społeczne, chociaż przecież od lat wiadomo, że finansowanie wygasa z końcem 2020 roku. Nie ma o czym mówić?

Przypomnijmy na zakończenie, że izba skarbowa wskazała na potrzebę zmian w obecnych przepisach – dotychczasowe rozwiązania nie powinny więc być powielone.

A wracając do kwestii finansowania izb z 2 proc. podatku rolnego przypomnijmy jeszcze wypowiedź ówczesnego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas obrad sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 8 maja 2018 r.  Tak oto wytłumaczył posłom, dlaczego NIK nie może przeprowadzić proponowanej przez posłów kontroli „Wydatkowanie środków finansowych przez wojewódzkie izby rolnicze oraz Krajową Radę Izb Rolniczych”: „Nie, w myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2003 r., konstrukcja 2% odpisu podatku rolnego przekazanego izbom rolniczym ustawą na czas nieoznaczony, uniezależniła je od kontroli władz centralnych i lokalnych. Wykorzystywanie uzyskanych na tej drodze sum nie podlega również ocenie prawnej w ramach sprawozdania z wykonania budżetu państwa, ani tym bardziej budżetu lokalnego. Jest to jednostronne, obligatoryjne przekazanie przysporzenia majątkowego izbom rolniczym – płynące z części podatku rolnego. Rekapitulując, w myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie mamy ustawowych możliwości przeprowadzenia tej kontroli.”

Więcej: Jak działają i jak są finansowane izby rolnicze we Francji?

Czy na pewno nie ma o czym mówić?