Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, jako wymóg przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą, pełni rolę istotnego instrumentu polityki rolnej, wspierającego wymianę pokoleniową w rolnictwie. Ale też nikt nikogo nie zmusza do pozbywania się swojej własności. Można pobierać emeryturę i nadal być właścicielem gospodarstwa rolnego - wyjaśniał niedawno resort rolnictwa Zarządowi Izb Rolniczych.

Ale - jak dodano - nie można w nim prowadzić działalności rolniczej.

Izby wnioskowały do ministerstwa rolnictwa o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa, bo w ocenie samorządu rolniczego, konieczność zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego w przypadku ubiegania się o emeryturę lub rentę jest krzywdząca dla rolników, tym bardziej, że wielu z nich nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo.

Wyjaśnienia - co konkretnie ma zrobić rolnik, który chce przejść na emeryturę, ale nie ma komu przekazać gospodarstwa, bo nie ma następcy - w piśmie resortu do KRIR zabrakło.

Ale pojawiła się duża szansa na przełom w tej sprawie. Jak wynika bowiem z deklaracji, jakie - według NSZZ RI „Solidarność” - padły na ostatnim, styczniowym spotkaniu Zarządu tej organizacji z Grzegorzem Pudą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, m.in. zapis o likwidacji konieczności przekazywania ziemi za emeryturę znajdzie się w przygotowywanej ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych. 

Źródło: www NSZZ RI „Solidarność”
Źródło: www NSZZ RI „Solidarność”

- W kwestiach dotyczących systemu rolniczego ubezpieczenia społecznego, Związek zwrócił uwagę na sprawę instytucjonalnego funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych a także kwestii emerytur rolniczych. Związek przekazał ministrowi projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników autorstwa NSZZ RI „Solidarność” likwidujący konieczność przekazywania ziemi w zamian za pełną emeryturę rolniczą. Projekt ten był wcześniej przedkładany m.in. premierowi RP oraz Prezydentowi Andrzejowi Dudzie i jest przedmiotem umowy programowej podpisanej pomiędzy Prezydentem a NSZZ RI „Solidarność” w dniu 22 czerwca 2020 roku w Wierzchosławicach, gdzie Prezydent zobowiązał się do inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie - wynika z informacji przekazanej przez NSZZ RI „Solidarność”.

- Odnosząc się do ww. postulatu Związku minister poinformował, że zapis o likwidacji konieczności przekazywania ziemi za emeryturę znajdzie się w przygotowywanej ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych, w której znajdzie się także szereg innych zapisów dotyczących wsparcia małych i średnich gospodarstw postulowanych także m.in. przez NSZZ RI „Solidarność” - dodano.

W czasie tego samego spotkania poruszono także kwestie bieżącej trudnej sytuacji w rolnictwie. Omawiając kwestie związane z pandemią Covid 19, przedstawiciele Związku zwrócili uwagę na konieczność szerszej pomocy rolnikom i objęcie ich tarczą antykryzosową ze względu na trudności z opłacalnością i zbytem produktów rolnych ze względu na załamanie branży tzw. HORECA, będącą jednym z głównych odbiorców produktów z gospodarstw rolnych. Prezydium przedstawiło ministrowi założenia opracowanego przez Związek i przekazanego Prezydentowi, Premierowi i poprzedniemu ministrowi rolnictwa dokumentu pn. Kierunki działań osłonowych w związku z obecną sytuacją w rolnictwie” stanowiącego obecną diagnozę sytuacji w rolnictwie oraz strategii działań w tym zakresie.

Poruszono również kwestię związaną z obrotem ziemią rolną w kontekście zapowiadanej nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prezydium NSZZ RI „Solidarność”, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z zakresu obrotu nieruchomościami rolnymi oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także mając na względzie obecną sytuację ekonomiczną i trudności finansowe gospodarstw rodzinnych, związane także z ASF oraz epidemią COVID-19, NSZZ RI „Solidarność” zaproponował m.in.:

– wydłużenie okresu wstrzymania sprzedaży w stosunku do propozycji zawartej w projekcie ww. ustawy – z 5 do 10 lat.

– pozostawienie na dotychczasowym poziomie 2 ha powierzchni nieruchomości rolnych wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania

– – możliwość odroczenia spłaty kredytów na zakup ziemi i wydłużenie okresu spłaty do 25 lat

– możliwość odkupu przez KOWR na wniosek rolnika nieruchomości rolnej będącej przedmiotem kredytu na zakup ziemi z możliwością jej dzierżawienia przez rolnika

– wprowadzenie zapisu na podstawie którego w wypadku wpływu do KOWR wniosku zbywcy na wyrażenie zgody na zbycie na rzecz podmiotu, który nie jest rolnikiem indywidualnym prawo pierwszeństwa w zakupie przedmiotowych gruntów przysługiwało KOWR oraz przywrócenie zapisu iż potencjalny nabywca nieruchomości rolnej (podmiot) musi dać rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa.

 

Zajrzyj na gieldarolna.pl Warto!