Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych. W uzasadnieniu do projektu minister podkreślił, że jest to odpowiedź na zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych. Podnosili oni argument, że zbyt dużo danych należy zawrzeć w biznes planie, a to znacznie utrudnia powstanie takiej grupy.

Ile jest grup producentów rolnych?

Tworzenie i działanie grupach producentów rolnych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Miała ona pomóc w rodzeniu się małej i średniej przedsiębiorczości rolnej. Pomysł nie był polski, ale nawiązywał do sprawdzonej idei, działającej w tzw. starej Unii. Inicjatywa została również dobrze przyjęta przez rolników, bo widzieli w niej także możliwości realizacji swoich celów biznesowych. Poza tym dla powstających grup producentów rolnych przewidziane zostało wsparcie w postaci dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Grupy producentów rolnych w tamtym czasie powstawały w wielu branżach, głównie owocowej, warzywnej i zbożowej.

Początkowy zachwyt i dobry start grup nie wytrzymał jednak zderzenia ich z rynkiem. Dlaczego tak się stało, to materiał na inną tekst, ale w każdym razie wiele z grup producentów rolnych nie rozwinęło skrzydeł, a ta cześć działalności rolnej nie jest powodem do chwalenia się. 

Że jest to branża problematyczna w szerokim rozumieniu tego słowa, świadczy także to, jak minister rolnictwa widzi zasięg oddziaływania projektu. Jak napisano w ocenie skutków regulacji (OSR) ta wielkość jest trudna do określenia. Poza tym minister rolnictwa wyjaśnił, że biorąc pod uwagę średnioroczną liczbę uznawanych grup producentów rolnych, która w okresie ostatnich 5 lat, tj. 2017-2021 wynosiła 83 podmioty, można szacować, że przez kolejnych 5 lat zmiana przepisów obejmie ok. 400 podmiotów, które zostaną uznane za grupy producentów rolnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wprowadzane korzystne zmiany będą też dotyczyć istniejące grupy producentów rolnych, których aktualnie jest 749.

Oferta Credit Agricole dla rolników

Zakres zmian

Zakres zmian wskazuje, że przyczyny niemocy grup producentów rolnych zostały dobrze zbadane i sprowadzają się – jak podkreślił minister rolnictwa – do ograniczenia liczby danych, jakie muszą być przedstawiane na etapie ubiegania się o status grupy producentów rolnych, co w efekcie powinno dać skutek w postaci ułatwienia i uelastycznienia tego procesu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi wyraził nadzieję, że wejście w życie przedstawionych zmian, które – jak widać z powyższego – znacząco upraszczają proces tworzenia grup producentów rolnych, powinno wywołać ponowne zainteresowanie u rolników tą formą działania. Niewątpliwie działające i rentowne grupy producentów rolnych są potrzebne polskiemu rolnictwu, by wprowadziły na rynki rolne nową jakość konkurowania. Czy tak będzie, to czas pokaże.