Projektowane rozporządzenie ma na celu rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w zakładzie przez podmioty prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, np. o gotowe posiłki (potrawy), produkty na bazie siary, jak również zwiększenie obszaru, na którym ww. działalność może być prowadzona – zapowiada resort.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, proponuje się limit dostaw dla produktów jajecznych w wysokości 150 kg na tydzień, dla produktów na bazie siary – 300 kg na tydzień. Nie zmienia się limit dla gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z produktów pochodzenia zwierzęcego i wynosi tyle, ile dotąd dla potraw z mięsa – 1500 kg na tydzień.

Zaproponowano też, aby sprzedaż wyprodukowanych produktów pochodzenia zwierzęcego mogła odbywać się do konsumentów końcowych oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny również do dużych miast zlokalizowanych na terenie województw sąsiadujących z województwem, na terenie którego prowadzona jest produkcja.

Ograniczenia dotyczące obszaru sprzedaży mają nie dotyczyć imprez okolicznościowych.

Dla podmiotów prowadzących MOL i sprzedaż bezpośrednią ważna jest też możliwość wykorzystania do produkcji  żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach MOL produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej.