MRiRW opracowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Został skierowany do konsultacji, które mają potrwać 14 dni – jak podano, „powyższy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność wejścia w życie projektowanych przepisów w jak najkrótszym czasie, w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych”.

Sama ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Określa obowiązek wydawałoby się oczywisty i dawno istniejący: producent, wprowadzający po raz pierwszy do obrotu artykuł rolno-spożywczy ma zapewnić informacje „istotne z punktu widzenia jakości handlowej” – w tym dotyczące nazwy  „oraz innych danych umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego (w tym identyfikację jego pochodzenia) oraz odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych”. Obowiązek posiadania tych informacji ma dotyczyć wszystkich etapów obrotu.

Jak przyznano, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zobowiązane są do utworzenia systemów i procedur identyfikacji innych przedsiębiorstw, którym dostarczyli swoje produkty. „Wprowadzając przepis doprecyzowujący konieczność identyfikacji wraz z przewidywaną karą za brak tej identyfikacji przewidziano zdyscyplinowanie wszystkich podmiotów do stworzenia systemu identyfikacji artykułów rolno-spożywczych będących w ich posiadaniu” – uzasadniono.

Przewidziane kary pieniężne za nie wykonanie tych obowiązków (nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw <o których mowa w przepisach UE> lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji albo podanie informacji nieprawdziwych) są w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższej jednak  niż 200 zł.

Zaproponowano też inne kary, o których tak mówi MRiRW w informacji:

„Proponowane kary stosowane przez służby kontrolne za owoce i warzywa niezgodne z wymaganiami unijnymi z dotychczasowej kary grzywny, zostaną podniesione do kary pieniężnej w wysokości do 5-krotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. W ten sposób zostały one ujednolicone z karami mającymi zastosowanie wobec innych artykułów rolno-spożywczych, wynikającymi z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z projektem będą także kary za ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności warzyw i owoców z wymaganymi unijnymi.”

Dodajmy, że w projekcie przewidziano karę  do 125 tys. zł za transport niespełniający dodatkowych wymagań fitosanitarnych (to wartość transportu samochodowego bulw ziemniaka - podano).

Zaproponowano również zmiany mające usprawnić przeprowadzanie kontroli.

Brak kontroli żywności przywożonej do Polski to główny powód niedawnych protestów rolników. Więcej: 

Walka o polski rynek dla polskiego rolnika i konsumenta - na ulicach Warszawy

Są luki w kontrolach przywożonych do Polski owoców i warzyw