Wstępny zarys przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został opublikowany na stronie ministerstwa w zakładce PROW - 2014-2020. Uwagi, komentarze i propozycje można przekazywać mailowo na adres konsultacjePROW@minrol.gov.pl, do 15 maja 2013r.

Ministerstwo przedstawiło już wstępne założenia do tego projektu w połowie kwietnia podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. Przewiduje on, że przyszłym PROW będą kontynuowane dotychczasowe działania. Polityka rozwoju obszarów wiejskich ma nadal wspierać konkurencyjność rolnictwa i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym działania na rzecz klimatu; ma też wspierać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Resort rolnictwa wstępnie zatwierdził sześć priorytetów w ramach nowej perspektywy. Chodzi m.in. o transfer wiedzy, poprawę konkurencyjności gospodarstw, lepszą współpracę producentów rolnych z przetwórcami żywności, wzmacnianie ekosystemów, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną na wsi, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na wsi.

Polsce przyznano na razie 28,6 mld euro na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020, z tego na dopłaty bezpośrednie (I filar) 18,8 mld euro, a na rozwój obszarów wiejskich (PROW - II filar) - 9,8 mld euro wobec 13,5 mld euro w latach 2007-2013. Ponadto możliwe będzie przesunięcie 25 proc. środków na dopłaty bezpośrednie, jak również trzeba odliczyć zobowiązania obecnego PROW z tytułu wypłat rent strukturalnych oraz zalesień, szacowane na ok. 1,5 mld euro. Są to ustalenia z lutowego szczytu Rady UE. Podczas jej posiedzenie zdecydowano również o możliwości dopłaty do PROW z budżetu krajowego.

O ostatecznym kształcie budżetu dla Polski będzie decydował też Parlament Europejski i KE. Jednak według ekspertów, raczej nie można liczyć na zwiększenie pieniędzy dla naszego kraju.