Dla korzystających z płatności bezpośrednich, podwyższonych w nowej WPR dla młodych rolników, ważne jest, kiedy nastąpiło po raz pierwszy złożenie wniosku o dopłaty.

Rozporządzenie z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 przewiduje, że młody rolnik nie może mieć więcej niż 40 lat, składając go po raz pierwszy.

Jednak podwyższone płatności otrzymają nie tylko osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym, ale też te, które rozpoczęły już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu  jednolitej płatności obszarowej.

Płatność dla młodych rolników przyznaje się na rolnika na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje skrócony  o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, a pierwszym złożeniem  wniosku o płatność dla młodych rolników - przewiduje rozporządzenie.