Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowi, że pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, która do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności gospodarczej i której małżonek do dnia złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził takiej działalności. Z definicji pojęcia "prowadzenie działalności gospodarczej" przyjętej w § 2 ust. 2 rozporządzenia wynika, że za osobę prowadzącą działalność gospodarczą zostanie uznany każdy, kto był posiadaczem lub właścicielem gospodarstwa - napisał RPO w wystąpieniu do ministra rolnictwa. Przyjęta definicja jest niezgodna z wymogiem określonym w rozporządzeniu Rady, zgodnie z którym pomoc udziela się osobie fizycznej, która ma mniej niż 40 lat i po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą jako kierujący gospodarstwem. Aktualny stan prawny może powodować, że duża grupa rolników nie będzie mogła otrzymać pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", mimo że spełniają warunki do otrzymania pomocy przewidziane w rozporządzeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Sprawa jest następstwem indywidualnie rozpatrywanej sprawy rolnika, którego żona kiedyś odziedziczyła gospodarstwo, ale nie prowadziła go, tylko od razu wydzierżawiła, a po kilku latach sprzedała. ARiMR odmówiła wsparcia rolnikowi tylko z uwagi na fakt posiadania kiedyś ziemi przez małżonkę. Posiadanie ziemi nie jest jednak tożsame z prowadzeniem gospodarstwa, rolnik ma prawo do wsparcia, jeśli podejmuje działalność, prowadzi gospodarstwo, a nie tylko posiada ziemię.