Informacja o tym, że zwiększona płatność bezpośrednia dla młodych rolników przysługuje przez 5 lat zaskoczyła wielu naszych czytelników.

Więcej: Każdemu młodemu rolnikowi płatność przysługuje przez 5 lat

Poprosiliśmy ARiMR o dodatkowe informacje.

Agencja wyjaśnia:

„Zasady przyznawania młodym rolnikom płatności w ramach systemu dopłat bezpośrednich określone są  w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013. Zgodnie z art. 50 ust. 2 tego rozporządzenia młodzi rolnicy oznaczają osoby fizyczne:

a)            które po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem lub które rozpoczęły już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej oraz

b)           których wiek w roku składania takiego wniosku nie przekracza 40 lat.

Zatem płatność dla młodych rolników jest uzależniona w szczególności od tego, czy młody rolnik po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem lub czy rozpoczął już działalność w takim gospodarstwie w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku o płatność, oraz czy rolnik ma nie więcej niż 40 lat w roku złożenia pierwszego wniosku o płatność. Warunek dotyczący wieku nie musi być spełniony w każdym kolejnym roku ubiegania się o tę płatność. 

Z kolei na podstawie obowiązującego obecnie przepisu art. 50  ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013  (w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2017/2393), w Polsce płatność dla młodych rolników przyznaje się rolnikowi na okres pięciu lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników, pod warunkiem że wniosek taki jest składany w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności. Ten okres pięciu lat stosowany jest również w przypadku rolników, którzy otrzymali płatność dla młodych rolników na podstawie wniosków składanych przed 2018 rokiem.

Łączna liczba rolników, którzy w 2015 roku mieli płatność dla młodego rolnika, a następnie w latach 2016-2017 płatność ta im nie przysługiwała oraz liczba rolników, którzy w 2016 roku mieli płatność dla młodego rolnika, a następnie w roku 2017 płatność ta im nie przysługiwała to 9032.

Rolnicy ci mogą jednak ponownie złożyć wniosek o przyznanie płatności dla młodych rolników w roku 2018 lub w roku 2019 i uzyskać tę płatność do wyczerpania okresu pięciu lat, tj. za rok 2018  lub za rok 2019. Wnioski o przyznanie płatności dla młodych rolników złożone w 2016 r. lub 2017 r. nadal podlegają przepisom obowiązującym w latach składania wniosków.  W związku z tym weryfikacja wniosków o przyznanie płatności dla młodych rolników, które odnoszą się do lat składania wniosków przed 2018 r., następuje zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych latach, natomiast wnioski o przyznanie płatności złożone w roku 2018 (i kolejne) – zgodnie z przepisami obowiązującymi od roku 2018.”

Pytamy w agencji, jak rozumieć informację, że „Rolnicy ci mogą jednak ponownie złożyć wniosek o przyznanie płatności dla młodych rolników w roku 2018 lub w roku 2019".

Czy zostali o tym poinformowani w tym roku? W jaki sposób? Jak mają postąpić ci rolnicy, którym płatność  nadal się należy, a w 2018 nie złożyli wniosku? Czy mogą to zrobić nadal, skoro agencja podaje w wyjaśnieniu, że mogą jednak ponownie złożyć wniosek w roku 2018?

Czy to zamieszanie to wynik niewłaściwej interpretacji unijnego rozp. 1307, dointerpretowanego w rozp. 2393? Jeśli ktoś nie skorzysta przez 5 lat z tych dopłat, chociaż mu przysługiwały, to znaczy że został ich bezpodstawnie pozbawiony?

Intencje rozporządzenia WE 2393 są jednoznaczne: „Doświadczenie zdobyte w związku ze stosowaniem programu wsparcia dla młodych rolników na podstawie art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 pokazuje, że w niektórych przypadkach młodzi rolnicy nie mogą skorzystać z pełnych pięciu lat wsparcia. Chociaż wsparcie to nadal jest ukierunkowane głównie na nową działalność gospodarczą podejmowaną przez młodych ludzi rozpoczynających swoją działalność rolniczą, państwa członkowskie powinny jednak ułatwiać młodym rolnikom dostęp do pełnego okresu pięciu lat płatności dla młodych rolników również w przypadkach, gdy młodzi rolnicy nie wystąpili z wnioskiem o wsparcie bezpośrednio po rozpoczęciu działalności.

Na odpowiedź ARiMR czekamy.