Senat uznał, że dotychczasowe przepisy nie regulują charakteru prawnego i trybu tworzenia przez organy stanowiące oraz ramowych podstaw działania młodzieżowych przedstawicielstw.

Tymczasem „Społeczeństwo może być określane mianem obywatelskiego m.in. wtedy, gdy wychowanie młodzieży zawiera element włączania młodych ludzi w decyzje dotyczące ich spraw, gdy pozwala się im na wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji rozwiązań, gdy państwo stwarza młodzieży warunki do rozwoju odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.

Stworzenie ram prawnych do funkcjonowania gminnych rad młodzieżowych jest jednym z chlubnych dokonań prawodawstwa polskiego, które – ustanawiając możliwość ich tworzenia na poziomie gminy – otwiera drogę do poważnego traktowania głosu młodych ludzi w sferze publicznej.”

Jak dodano, pierwsza młodzieżowa rada została powołana w Częstochowie w 1990 roku, a w kolejnych latach liczba takich rad rosła. Najwięcej młodzieżowych rad tworzonych jest w gminach miejskich - rady te funkcjonują w 32% z nich. Nieco gorzej wypadają gminy miejsko-wiejskie - 23,5% posiada młodzieżową radę.

„Znacznie gorzej natomiast wygląda to w przypadku gmin wiejskich, gdyż w procesie aktywizacji lokalnej młodzieży partycypuje niecałe 8% z nich” – podano w uzasadnieniu.

Zatem zgodnie z projektem wszystkie szczeble samorządu – gmina, powiat i województwo - miałyby obowiązek podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców powiatu, zwłaszcza wśród młodzieży i tworzenia rad młodzieżowych z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. Rady te miałyby charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Byłyby wyposażone w statut i środki na realizację przewidzianych w nim zadań – te środki zapewniałaby rady samorządu na odpowiednim szczeblu.

Jak stwierdzono, koszt tej działalności byłby niewielki, związany przede wszystkim z organizacją posiedzeń tego organu. „Konieczne będzie  wobec tego zabezpieczenie przez radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa środków finansowych na pokrycie wskazanych wydatków, w tym kosztów dojazdu członków młodzieżowej rady (młodzieżowego sejmiku). Koszty te szacuje się na kwotę od 5.000 do 10.000 zł w skali roku” – podano w ocenie skutków regulacji.