PRZEGLĄD PRASY: Na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązującej od 16 lipca 2003 r. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu gruntów rolnych – pisze Teresa Siudem.

Ograniczenie to nie dotyczy transakcji:
- dokonywanych między osobami bliskimi.
- w której nabywca posiadający kwalifikacje rolnicze i mający już co najmniej 1 ha ziemi, nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 300 ha, a nabywany grunt położony jest w gminie, w której on mieszka,
- prawo pierwokupu nie ma zastosowania również w przypadku nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawcę wykonującego to prawo co najmniej od trzech lat,

Wszystkie inne transakcje dotyczące nieruchomości rolnych podlegają pierwokupowi ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych, ale korzysta ona z tego uprawnienia bardzo rzadko.

Grunty klas od I do III o powierzchni do 0,5 ha lub IV klasy do jednego hektara nie wymagają zmiany planu zagospodarowania. Potrzebna jest jednak decyzja wójta o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydanie takiej decyzji jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
- teren ma dostęp do drogi publicznej,
- co najmniej jedna działka sąsiednia przyległa do tej samej nieruchomości jest zabudowana i można do niej nawiązać sposób zabudowy,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo teren uzyskał już zgodę do planu, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r.
- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego grunt musi mieć powierzchnię przekraczającą średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie (w każdej gminie ta powierzchnia może być inna). Nabywca gruntu o takiej powierzchni ma prawo do zabudowy zagrodowej - w tym domu mieszkalnego. W tym przypadku zabudowa jest również realizowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ale nie muszą być spełnione wszystkie warunki wymagane w stosunku do działek nierolnych, np. istnienie zabudowy na działce sąsiedniej, media.
Budowa siedliska rolniczego nie wymaga decyzji starosty zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nawet jeżeli grunt stanowi użytek rolny klasy pierwszej, a jego właściciel planuje na razie tylko budowę domu mieszkalnego. Gdyby jednak część siedliska została przeznaczona, np. na budowę sklepu - to ta część obciążona byłaby opłatami rocznymi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.

Źródło: Gazeta Prawna