26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wprowadzająca wymóg uzyskiwania zgody ministra na każdorazowe przekształcenie gruntów rolnych klas I –III  na cele nierolnicze i nieleśne. To „przyniosło bardzo negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach” – uznali posłowie i przygotowali projekt znoszący ten wymóg.

W trakcie prac nad projektem posłowie skłonni byli jednak przyjąć jego zmienioną wersję: przekształcenia za zgodą ministra nie wymagałyby tylko grunty leżące przy drogach albo między zabudowanymi działkami graniczącymi z drogą.

Podczas drugiego czytania wpłynęła jednak poprawka. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po jej rozpatrzeniu rekomendowała jej przyjęcie. Wnioskodawcy zaproponowali, aby uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wymagało przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeśli ich obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – co stanowiło powrót do punktu wyjścia.

Zdaniem niektórych posłów, to zbyt daleko idąca zmiana.

- Ograniczona liberalizacja ochrony gruntów rolnych uzgodniona w czasie posiedzenia podkomisji i komisji rolnictwa pozwalała na uproszczenie procesu budownictwa, w tym mieszkaniowego, na zasadzie sąsiedztwa – mówił w Sejmie poseł Henryk Kowalczyk. - To było uzgodnione, tu był konsensus. Niestety, w niewyjaśnionych okolicznościach klub PSL wrzuca poprawkę całkowicie wywracającą uzgodniony zapis, likwidując wszelkie ograniczenia, tym samym szeroko otwiera bramę dla inwestycji, dla budowania nieograniczonej liczby wiatraków.

Poseł pytał, dlaczego rząd pozytywnie zaopiniował tę poprawkę, skoro wcześniej skłaniał się do poparcia zmiany w jej łagodniejszej wersji i pod czyim naciskiem zmienił opinię, skoro pierwotnie na posiedzeniu komisji prezentował zupełnie inną, a teraz „szeroko otwiera bramę dla inwestycji, dla budowania nieograniczonej liczby wiatraków”.

- Chcę tylko stwierdzić, że poprawka zgłoszona w drugim czytaniu przez klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest tak skonstruowana, że grunty o powierzchni do 0,5 ha na obszarach wiejskich w klasach I–III nie będą wymagały zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi na odrolnienie – wyjaśnił wiceminister Kazimierz Plocke. - Jednocześnie każda decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest poprzedzana analizą i trzeba będzie spełnić kilka warunków jednocześnie, łącznie, w zależności od tego, jaką inwestycję będziemy realizować. Te warunki dotyczą przede wszystkim dostępu do drogi publicznej, dostępu do infrastruktury komunalnej, a także kwestii związanych z architekturą. Nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o możliwość realizowania innych inwestycji, o których pan wspomniał, chociażby w postaci wiatraków. Jest to pod ścisłą kontrolą, wynikającą z ustawy o planowaniu przestrzennym.

Poprawka została przyjęta. Poseł Anna Zalewska uznała, że to triumf lobby wiatrakowego.

- Lobby wiatrowe żyje, działa, ma się dobrze, było to widać zresztą nie tylko podczas pracy tejże komisji, ale również podkomisji, która pracuje nad zmianą Prawa budowlanego - stwierdziła. -  Przestali się krępować, działają oficjalnie, zwołują posłów Platformy Obywatelskiej, żeby przybyli na głosowania i właściwie głosowali tak, żeby rzeczywiście pieniądze, które są do wyciągnięcia z budżetu państwa i kieszeni obywateli, płynęły wartko. Do tego dołóżmy jeszcze pacyfikację protestujących, którzy o godz. 23.20, mimo ważnych przepustek, zostali wyniesieni z polskiego Sejmu, nikt ich o nic nie pytał i nikt z nimi nie rozmawiał, oddani w ręce policji i zostały im postawione zarzuty.

Poseł Romuald Ajchler wyraził zdanie przeciwne: to ułatwienie budownictwa na wsi.

- Doszło do takiej sytuacji, dotychczasowe prawo stanowiło tak, że ojciec, rodzice nie mogli własnemu dziecku przekazać 25 a na to, żeby mogło pobudować dom. Ta ustawa to zmienia - stwierdził.

Sejm postanowił przyjąć całość nowelizacji. Głosowało 436 posłów. Za oddało głos 286 posłów, przeciwnego zdania było 146 posłów, 4 posłów wstrzymało się od głosu.