Przedstawiono projekt rozporządzenia przygotowanego w celu wskazania szczegółowych wymagań dla projektu technologicznego rzeźni używającej jednostek mobilnych do uboju zwierząt w gospodarstwie.

Określono wymagania „dla projektu technologicznego rzeźni posiadającej jednostkę mobilną, uwzględniając tę jednostkę. Proponuje się nałożenie na taką rzeźnię (jej część stacjonarną) wymagań co do projektu technologicznego identycznych do tych jakie obecnie obowiązują inne zakłady (w tym rzeźnie), gdyż jedyną różnicą w działalności takich rzeźni będzie ubój przeprowadzany na niewielką skalę przy wykorzystaniu ww. jednostek mobilnych.

Jednocześnie, proponuje się biorąc pod uwagę małą skalę operacji (ubój nie więcej niż trzech sztuk bydła domowego innego niż bizony lub gospodarskich zwierząt jednokopytnych lub nie więcej sześciu świń domowych) wykonywanych przy użyciu jednostek mobilnych aby część projektu dotycząca jednostek mobilnych składała się tylko z części opisowej. W części opisowej proponuje się wprowadzenie obowiązku przedstawienia informacji dotyczących gatunku zwierząt, które będą poddawane ubojowi przy wykorzystaniu jednostki mobilnej, maksymalnej liczby zwierząt poszczególnych gatunków poddawanych ubojowi w jednym cyklu, opis sposobu przechowywania tusz, usuniętych narządów wewnętrznych i krwi, opis sposobu zaopatrzenia jednostki mobilnej w wodę pitną, opis sposobu chłodzenia tusz i narządów wewnętrznych, w przypadku gdy planowana organizacja uboju zakłada, że pomiędzy ubojem pierwszego zwierzęcia, a przybyciem do rzeźni zwierząt poddawanych ubojowi upłynie ponad dwie godziny oraz opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.”

Ponadto z rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego dokonano usunięcia z treści tego rozporządzenia paragrafów zawierających wymagania dotyczące projektów technologicznych zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią i działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, które stały się bezprzedmiotowe.  To następstwo zmian w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – stwierdzających, że postępowania w sprawie zatwierdzania projektów zakładów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, umarza się, co jest efektem zniesienia obowiązku zatwierdzania projektu technologicznego dla podmiotów zamierzających prowadzić działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.