21 września na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa umieszczono projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rozporządzenie jest teraz skierowane do konsultacji społecznych, ma wejść w życie 7 dni po opublikowaniu. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, Termin ten umożliwi rolnikom przygotowanie się do wprowadzonych zmian.

To nie wszystko. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi jedynie uzupełnienie i uszczegółowienie sposobu dokonywania zmniejszeń płatności uzupełniającej, uregulowanych w ustawie z dnia 6 marca 2012 o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 243), wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie zaskoczeniem dla rolników, którzy w 2012 r. złożyli wnioski o przyznanie płatności.

Jak tłumaczy ministerstwo, dzieje się tak, gdyż wprawdzie postępowanie w sprawie przyznania wypłaty płatności zostało już wszczęte, jednak w okresie przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia decyzje w sprawie przyznania tych płatności nie będą wydawane z uwagi na brak określenia wysokości stawek poszczególnych płatności. Zatem mechanizm zmniejszenia będzie dotyczył wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności w roku 2012, w przypadku przekroczenia kwot określonych w wyżej wymienionej decyzji.

Według ministerstwa to wszystko sprawia, że wejście w życie będącego teraz w konsultacjach społecznych rozporządzenia 7 dni od ogłoszenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Co ciekawe, w uzasadnieniu nie wyliczono skutków finansowych rozporządzenia. Podano tylko, że będzie miało wpływ na sektor finansów publicznych, a Kwoty powstałe w wyniku zastosowania mechanizmu dostosowania krajowych płatności uzupełniających pomniejszą wydatki na te płatności z budżetu państwa. Wysokość kwot uzyskanych w wyniku zastosowania tego mechanizmu będzie zależała od wysokości i struktury (jaką część ogółu płatności przyznanych danemu rolnikowi stanowią płatności uzupełniające) wsparcia, które ma być przyznane poszczególnym rolnikom w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2012.