Jak informowaliśmy, wszyscy rolnicy otrzymujący łączne płatności (płatności bezpośrednie, wsparcie specjalne, płatności uzupełniające, płatność cukrową i płatności do pomidorów, które mają być przyznana rolnikowi za dany rok) w wysokości ponad 5 tys. euro (przeliczane na złotówki po kursie według art. 3 rozp. KE nr1913/2006 z 20 grudnia 2006), otrzymają mniejsze dopłaty – ich płatność uzupełniająca zostanie zmniejszona o 10 proc. tej nadwyżki.

Dodatkowo, jak głosi rozporządzenie, płatność uzupełniająca podlega dodatkowemu zmniejszeniu:

1) w przypadku gdy łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest niższa lub równa kwocie stanowiącej równowartość 300 000 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006 – o kwotę odpowiadającą 4 proc. nadwyżki łącznej kwoty płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej i płatności do pomidorów ponad kwotę stanowiącą równowartość 300 000 euro przeliczoną na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006;

2) w przypadku gdy łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 300 000 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006 – o kwotę odpowiadającą 4 proc. płatności uzupełniającej.

Rozporządzenie mówi też, że zmniejszenia nie mogą przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniającej, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok.

Każda płatność uzupełniająca, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest zmniejszana, proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności uzupełniających, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok.