Poprosiliśmy MRiRW o wyjaśnienie, czym będzie różnić się działalność MOL od RHD po wprowadzeniu projektowanych zmian w RHD? Ile podmiotów prowadzi obecnie działalność MOL?

Więcej o projektowanych zmianach w RHD:

Rolniczy handel detaliczny nadzieją polskiego rolnika?

 

MRiRW wyjaśnia:

„Najistotniejsze różnice w przypadku tych działalności, przy uwzględnieniu projektowanych zmian, w odniesieniu do RHD to:

1. Rodzaj produkowanej żywności.

W ramach RHD może być prowadzona produkcja i sprzedaż co do zasady każdego rodzaju żywności, tj. zarówno żywności pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego oraz takiej, która zawiera zarówno składniki pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, a także żywności zarówno nieprzetworzonej jak i przetworzonej. Natomiast w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MLO) zgodnie z przepisami   można prowadzić produkcję i sprzedaż co do zasady żywności pochodzenia zwierzęcego, poddanej obróbce lub przetworzonej. Szczegółowy wykaz rodzajów żywności określa rozporządzenie.

2. Pochodzenie surowca do produkcji żywności.

W ramach RHD, jak wskazano w odpowiedzi na pytanie pierwsze, co najmniej jeden składnik sprzedawanej w ramach RHD żywności musi  pochodzić w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Natomiast w ramach MLO nie ma żadnych ograniczeń co do pochodzenia surowca wykorzystywanego do produkcji żywności.

3. Obszar sprzedaży.

W ramach RHD przyjmuje się, że żywność sprzedawana do zakładów  prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, np. sklepy, restauracje będzie mogła być prowadzona na terytorium całego kraju (sprzedaż konsumentom końcowym na całym terytorium PL jest możliwa aktualnie).

Natomiast w ramach  MLO, co do zasady,  sprzedaż żywności konsumentowi końcowemu, jak i do zakładów  prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego może odbywać się  w województwie  na terenie którego prowadzona jest działalność lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw, a także miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja tych produktów. W ramach MLO dopuszcza się jednak sprzedaż na terytorium całego kraju w przypadku gdy sprzedaż ta prowadzona jest przez podmiot prowadzący MLO podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów.

 4. Ograniczenia ilościowe.

 W ramach RHD w projektowanej ustawie przyjmuje się, że sprzedaż żywności konsumentowi końcowemu będzie odbywać się bez ograniczeń ilościowych. Natomiast limity sprzedaży będą nadal obowiązywać w odniesieniu do żywności sprzedawanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Taka sama zasada obowiązuje również w ramach działalności MLO, tj. ograniczona ilościowo jest wyłącznie sprzedaż prowadzona do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Natomiast maksymalne ilości produktów, które mogą być przedmiotem sprzedaży  określone dla RHD  są znacząco niższe niż te określone dla  MLO, w przypadku tego samego rodzaju produktów. Limity te określone są w przepisach odpowiednich rozporządzeń, i tak np. dla produktów mięsnych w RHD obowiązuje limit sprzedaży 1,4 tony rocznie, natomiast w MLO obowiązuje limit sprzedaży 1,5 tony tygodniowo (czyli 78 ton rocznie).

5. Liczba podmiotów prowadzących działalność MLO to 2224 zakłady, a podmioty prowadzące działalność RHD to 11778 zakładów (dane z 03.08.2021).”