Od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna) o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, operacja typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć protokół z oszacowania szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę, określający wysokość poniesionych strat. Na tej podstawie wyliczana jest kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik za szkodę powstałą w danym składniku gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy. Pomoc przysługuje, jeśli szkody w danym roku kalendarzowym wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Szkody te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w formie refundacji części (do 80%) kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc przysługuje na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej  20 000 zł.

W okresie realizacji PROW 2014-2020 maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej nie może przekroczyć 300 000 zł.

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia. Jeżeli natomiast rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie będzie pomniejszona o połowę.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli szkody wystąpiły w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy – dlatego ci rolnicy, którzy chcą się ubiegać o wsparcie za szkody poniesione w 2015 r. lub wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. muszą złożyć wnioski jeszcze w tym roku.

Łączny limit środków przeznaczonych na realizację wsparcia wynosi 215 mln euro.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie ministra rolnictwa z 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1858; w załączniku).