Jaką pomoc zaoferowano rolnikom w związku z koronawirusem?

MRiRW tak wyjaśnia, dla kogo i jaką pomoc przewidziano:

„Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację z rozprzestrzenianiem się COVID-19 MRiRW w zakresie swoich właściwości, w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje na bieżąco działania mające na celu wparcie rolników indywidualnych w walce ze skutkami trwającej epidemii. Na chwilę obecną zrealizowano już m.in. następujące działania dotyczące rolników ubezpieczonych w KRUS:

1) zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568), rodzicowi ubezpieczonemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

-   dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. Zasiłek opiekuńczy jest przez KRUS przyznawany na wniosek, którego formularz znajduje się na stronach internetowych KRUS: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_2020_d.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 659) przedłuża okres wypłaty zasiłku opiekuńczego dla rolników przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednakże nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

2) ww. ustawa wprowadza również dla osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zwolnienie z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowym za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3) w dniu 21 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. 2020r., poz. 486), zgodnie z którym rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek chorobowy w kwocie 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.”;

4) w ramach prac nad kolejnymi zmianami do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaproponowane zostały przez resort rolnictwa kolejne ułatwienia dla rolników:

- zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny,

- zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,

- nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR,

- zmiany w zakresie PROW 2014-2020,

- rozszerzenie rozwiązań dotyczących uelastycznienia czasu pracy na sektor rolno-spożywczy,

- składanie oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności w formie elektronicznej,

- ułatwienia w zakresie dotyczącym ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.”